• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Ochrona środowiska/Czyste Powietrze w Gminie Knurów/Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem w ramach naboru uzupełniającego:

W Projekcie dopuszcza się następujące przedsięwzięcia objęte dofinansowaniem:

  • Wymiana lub likwidacja źródeł ciepła nie spełniających wymogów niskoemisyjnych tj. źródeł ciepła, zasilanych paliwami stałymi, klasy 3 według normy PN-EN 303-5:2012 oraz bezklasowych z obligatoryjnym montażem pompy ciepła powietrznej (w sytuacji, gdy nie ma możliwości przyłączenia budynku zarówno do ciepła sieciowego lub sieci gazowej, albo gdy przyłączenie takie nie jest uzasadnione ekonomicznie). Wykaz zawierający spis ulic, w obrębie których brak jest sieci gazowej lub cieplnej stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
  • Niezbędna budowa lub/i modernizacja systemu ogrzewania budynku lub/i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej pod warunkiem przedstawienia opinii technicznej o zakresie i uzasadnieniu wykonanych prac budowlanych lub modernizacyjnych. Zakres realizowany jedynie wraz z wymianą źródła ciepła.

Zakres prac objętych grantem obejmuje zatem następujące wydatki na przedsięwzięcie niskoemisyjne:
a. Demontaż i złomowanie/likwidacja źródła ciepła nie spełniającego wymogów niskoemisyjnych, którym ogrzewany był budynek.
b. [nie dotyczy]
c. [nie dotyczy]
d. Zakup i montaż pompy ciepła powietrznej
e. Niezbędna budowa lub modernizacja systemu ogrzewania budynku oraz systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej pod warunkiem przedstawienia opinii technicznej o zakresie i uzasadnieniu wykonanych prac budowlanych lub modernizacyjnych.
f. [nie dotyczy]
g. [nie dotyczy].

Demontaż i złomowanie/likwidacja źródła ciepła nie spełniającego wymogów niskoemisyjnych, którym ogrzewany był budynek jest obligatoryjna i warunkuje możliwość udziału Grantobiorcy w Projekcie. Jeżeli budynek posiada drugie lub więcej źródeł ciepła wpiętych w wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania, obowiązek demontażu i złomowania/likwidacji dotyczy WSZYSTKICH źródeł nie spełniających wymogów niskoemisyjnych. Od zasady tej można odstąpić w przypadku gdy demontaż i złomowanie/likwidacja dotyczy pieców kaflowych wykorzystywanych jako piece akumulacyjne przy ogrzewaniu elektrycznym, pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne (za zgodą Operatora) oraz pieców objętych opieką konserwatora zabytków, pod warunkiem, że piece te nie będą podłączone z przewodem kominowym, co wynikać musi z przedstawionej opinii zakladu kominiarskiego.

Warunki lub brak warunków przyłączenia budynku do ciepła sieciowego lub sieci gazowej w przypadku występowania w/w sieci, wynikać muszą z aktualnych warunków technicznych przyłączenia budynku do sieci (cieplnej lub gazowej) wydawanych przez wlaściwe przedsiębiorstwo energetyki cieplnej lub zakład gazowniczy na wniosek Grantobiorcy.

Wydatki niekwalifikowane, niekwalifikujące się do refundacji to przykładowo koszty prac związanych z adaptacją pomieszczenia lub budynku na potrzeby nowego źródła niskoemisyjnego, przeróbki wewnętrznej instalacji elektrycznej, wodnej, wentylacyjnej, koszty zewnętrznych robót budowlanych, wymiana pokrycia dachowego, obróbki blacharskie, instalacja odgromowa, remont i przebudowa kominów oraz innych elementów konstrukcyjnych budynku, koszty wykonania projektów budowlanych i ekspertyz, koszty nadzoru inwestorskiego, ewentualnych zgód i pozwoleń.

do góry