• język migowy
 • BIP
 • EU

Opis Projektu

Opis Projektu

Przez „Projekt” - należy rozumieć działanie polegające na zwiększeniu poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawie stanu powietrza na terenie Gminy Knurów, poprzez realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego przez Grantobiorcę (osobę fizyczną będącą właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonym na terenie Gminy Knurów)  w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Projekt realizowany jest w formule „grantowej” tj. udzielania przez Gminę Knurów dotacji celowej na rzecz Grantobiorcy w formie refundacji poniesionych i udokumentowanych wydatków.

W Projekcie dopuszcza się następujące przedsięwzięcia niskoemisyjne objęte dofinansowaniem, według następującej po sobie kolejności:

 • Wymiana lub likwidacja źródeł ciepła nie spełniających wymogów niskoemisyjnych tj. źródeł ciepła, zasilanych paliwami stałymi, klasy 3 według normy PN-EN 303-5:2012 oraz bezklasowych z obligatoryjnym montażem pompy ciepła powietrznej w sytuacji, gdy nie ma możliwości przyłączenia budynku zarówno do ciepła sieciowego lub sieci gazowej, albo gdy przyłączenie takie nie jest uzasadnione ekonomicznie. Wykaz zawierający spis ulic, w obrębie których brak jest sieci gazowej lub cieplnej stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
 • Niezbędna budowa lub/i modernizacja systemu ogrzewania budynku lub/i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej pod warunkiem przedstawienia opinii technicznej o zakresie i uzasadnieniu wykonanych prac budowlanych lub modernizacyjnych. Zakres realizowany jedynie wraz z wymianą źródła ciepła.

Realizacja projektu będzie przebiegać w następujących etapach:

 • Ogłoszenie o naborze uzupełniającym z 30-dniowym terminem naboru deklaracji na zasadach przyjętych w Regulaminie naboru wniosków dla projektu grantowego pn.: „Czyste Powietrze- wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Knurów” oraz w Regulaminie naboru dodatkowego;
 • Składanie w terminie do 4 września 2023r. deklaracji uczestnictwa przez przyszłych Grantobiorców w ramach ogłoszonego otwartego naboru;
 • Weryfikacja deklaracji pod kątem formalnym przez Gminę Knurów;
 • Weryfikacja deklaracji pod kątem merytorycznym w miejscu realizacji przedsięwzięcia w formie wizji lokalnej na terenie posesji z udziałem Audytora i przyszłego Grantobiorcy, zakończona podpisaniem przez przyszłego Grantobiorcę protokołu z wizji
 • Utworzenie listy uczestników Projektu (przyszłych Grantobiorców) pośród pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym i merytorycznym deklaracji uczestnictwa, złożonych przez przyszłych Grantobiorców w odpowiedzi na ogłoszony nabór. O przyznaniu grantu decydować będzie pozycja na liście uczestników Projektu ustalana wg. kolejności przyjętych przez Gminę deklaracji, które zostały poprawnie złożone oraz nie posiadają braków formalnych oraz błędów merytorycznych;
 • Wezwanie Grantobiorców do podpisywania umów o powierzenie grantu (III kwartał 2023r.)
 • Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych przez Grantobiorców w okresie do 9 grudnia 2023 roku.
 • Odbiór przez Operatora wykonanych przez Grantobiorcę prac w ramach przedsięwzięcia niskoemisyjnego.
 • Kontrola dokumentów związanych z wykonanym przedsięwzięciem niskoemisyjnym oraz wypłata grantu na zasadach określonych w umowie o powierzenie grantu;
 • Monitorowanie efektów ekologicznych oraz trwałości projektu przez Grantobiorcę oraz Operatora i Gminę.
do góry