• język migowy
 • BIP
 • EU

Kto może wziąć udział w Projekcie?

Kto może wziąć udział w Projekcie?

W Projekcie może wziąć udział każda osoba fizyczna będącą właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonym na terenie Gminy Knurów, która w Urzędzie Miasta Knurów w terminie do 4 września 2023r. złoży  w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze uzupełniającym deklarację uczestnictwa w Projekcie - pod warunkiem pozytywnego zweryfikowania deklaracji pod względem formalnym i merytorycznym oraz umieszczeniem na liście uczestników Projektu (przyszłych Grantobiorców).

Warunkiem udziału w Projekcie jest wskazanie przez Grantobiorcę w deklaracji uczestnictwa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który na dzień złożenia deklaracji spełnia minimalny standard efektywności energetycznej budynku. Minimalny standard spełnia budynek, w którym:

a) wykonano w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia podpisania umowy o powierzenie grantu. przynajmniej niżej wymienione prace termomodernizacyjne w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych budynku: docieplenie stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów oraz modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych budynków;
lub:
b) dla którego pierwszy wpis do dziennika budowy został dokonany nie wcześniej niż 1 stycznia 2009r.

Dowodem spełnienia warunku z lit. a) są kopie faktur za prace termomodernizacyjne lub w razie ich braku opinia techniczna wskazująca na wykonanie zakresu prac, okazana przez Grantobiorcę najpóźniej do dnia podpisania umowy o powierzenie grantu

Dowodem spełnienia warunku z lit.b) jest kopia wpisu do dziennika budowy lub zaświadczenie wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego okazane przez Grantobiorcę najpóźniej do dnia podpisania umowy o powierzenie grantu

Pozostałe warunki uczestnictwa w Projekcie:

 •  posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, gdzie będzie realizowany Projekt;
 • posiadanie pisemnej zgody wszystkich współwłaścicieli na realizację projektu (do dostarczenia do dnia podpisania umowy o powierzenie grantu);
 • wykorzystywanie przedsięwzięcia niskoemisyjnego jedynie na potrzeby socjalno-bytowe Grantobiorcy i jego domowników;
 • złożenie w terminie określonym w Ogłoszeniu o naborze kompletnej deklaracji uczestnictwa
 • nieprowadzenie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym będącym przedmiotem przedsięwzięcia niskoemisyjnego działalności gospodarczej lub działalności rolniczej na powierzchni powyżej 1 ha albo działalności agroturystycznej.
 • wykazanie istnienia w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na nieruchomości objętej Projektem źródła ciepła nie spełniającego wymogów niskoemisyjnych np. kocioł na paliwo stałe (węgiel).
 • nie pozostawanie jako podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania (grantu) na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
 • zobowiązanie się do zawarcia umowy o powierzenie grantu na warunkach określonych przez Gminę Knurów (w formie oświadczenia do deklaracji uczestnictwa).
 • zobowiązanie się do eksploatacji wykonanej instalacji będącej przedmiotem przedsięwzięcia niskoemisyjnego zgodnie z jej przeznaczeniem przez okres trwałości projektu.
 • zrealizowanie przedsięwzięcia niskoemisyjnego po dacie podpisania umowy o powierzenie grantu, przy uwzględnieniu minimalnych wymogów technicznych określonych w Załączniku nr 2 do Regulaminu naboru wniosków dla projektu grantowego pn.: „Czyste Powietrze- wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Knurów” (Regulamin)
 • udostępnienie budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie niskoemisyjne w celu weryfikacji deklaracji uczestnictwa w Projekcie pod kątem merytorycznym oraz wykonania dokumentacji fotograficznej. Weryfikacja polegać będzie na wizji lokalnej przeprowadzanej przez upoważnioną przez Gminę Knurów osobę (Audytora) w jednym z maksymalnie dwóch wyznaczonych przez nią terminów i musi zakończyć się podpisaniem protokołu uzgodnień z przeprowadzonej wizji.
 • udostępnienie budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na nieruchomości, na której zrealizowano przedsięwzięcie niskoemisyjne celem dokonania oględzin przez Operatora oraz wykonania dokumentacji fotograficznej oraz przedstawienie mu kompletu dokumentów wymienionych w §4 ust.5 Regulaminu celem weryfikacji
 • zawarcie umowy ubezpieczenia instalacji (lub budynku wraz z instalacjami) od co najmniej pożaru, zalania, uderzenia pioruna, wichury, przepięć, kradzieży, dewastacji, na okres trwałości projektu.

 

do góry