• język migowy
  • BIP
  • EU

Skargi i wnioski

Zgłaszanie skarg i wniosków

Definicje

Skarga

Jej przedmiotem może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Skarga stanowi przejaw niezadowolenia.

Wniosek

Jego przedmiotem mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Wniosek jest propozycją udoskonalenia.

Forma skargi lub wniosku

Skargi i wnioski przyjmuje się w formie pisemnej lub ustnie.

Skargi i wnioski składane pisemnie muszą być podpisane oraz zawierać imię i nazwisko (nazwę), adres wnoszącego, jak również przedmiot sprawy objętej wnioskiem lub skargą.

Skargi i wnioski ustne można zgłaszać bezpośrednio Prezydenowi Miasta i jego zastępcom oraz za pośrednictwem kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy, dyrektora samorządowego zakładu budżetowego (MZGLiA w Knurowie) oraz Dyrektora instytucji kultury (Centrum Kultury w Knurowie). Z faktu przyjęcia skargi lub wniosku w formie ustnej sporządza się protokół.

Skargi lub wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie wynika należycie ich przedmiot, niezwłocznie wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia wyjaśnienia lub uzupełnienia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania. Celem wezwania jest przede wszystkim uzyskanie wyjaśnień od wnoszącego skargę co do jej przedmiotu.

O sposobie załatwienia skargi lub o pozostawieniu jej bez rozpoznania w razie nieuzupełnienia braków, powiadamia się wnoszącego skargę/ wniosek odrębnym pismem.

Wszystkie skargi i wnioski rejestrowane są w Centralnym Rejestrze prowadzonym przez Wydział Organizacyjny i Kadr Urzędu Miasta Knurów.

Przyjmowanie skarg i wniosków przez Prezydenta Miasta i jego zastępców odbywa się w poniedziałki w godzinach od 14.00 do 16.00, a przez pozostałych naczelników i kierowników komórek organizacyjnych oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy codziennie w godzinach pracy

Terminy rozpatrzenia

Skargi i wnioski, nie wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego powinny być załatwione w następujących terminach:

  • bez zbędnej zwłoki
  • 1 miesiąca - w pozostałych przypadkach
  • 14 dni – jeżeli zostały wniesione lub przekazane do załatwienia przez posła, senatora lub radnego.

Jeżeli stopień skomplikowania sprawy nie pozwala na załatwienie skargi lub wniosku w podanych wyżej terminach, kierownik komórki organizacyjnej Urzędu Miasta, dyrektor jednostki organizacyjnej gminy, dyrektor samorządowego zakładu budżetowego lub dyrektor instytucji kultury jest zobowiązany do przygotowania pisma informującego nadawcę o podjętych czynnościach w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku, przyczynach zwłoki w ich załatwieniu oraz przewidywanym terminie załatwienia sprawy.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Inne pliki
pdf 2023-01-31 Klauzula_informacyjna_RODO_Skargi_Wnioski(edit).pdf
ilość pobrań: 272
Klauzula_informacyjna_RODO_Skargi_Wnioski(edit).pdf 61.37KB zobacz
do góry