• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Poradnik Interesanta/Udostępnianie informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej

Informacje ogólne

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ustawie. • Dostęp do informacji publicznej przysługuje każdemu obywatelowi, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy, który mówi że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych i o ochronie tajemnic ustawowo chronionych oraz o przymusowej restrukturyzacji, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

  • uzyskania informacji publicznej
  • wglądu do dokumentów urzędowych
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej.

Wgląd do dokumentów urzędowych nie oznacza możliwości przeglądania, kopiowania lub innego utrwalania całej treści dokumentów. Dokumenty urzędowe zawierają nie tylko informacje publiczne, ale także tajemnice ustawowo chronione. Z tego względu dokumenty przed ich udostępnieniem komórki organizacyjne Urzędu analizują pod kątem zakresu informacji, które mogą być udostępniane, a które należy poddać anonimizacji.

Forma udostępnienia informacji

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie określony we wniosku. Jeśli komórka organizacyjna Urzędu Miasta nie może udostępnić informacji publicznej we wskazanej przez Wnioskodawcę formie, powiadamia o tym Wnioskodawcę pisemnie. Wskazuje również w jaki sposób i w jakiej formie informacja publiczna może być udostępniona. Jeśli w terminie 14 dni od powiadomienia Wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób i w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.

Wnioskodawca może na każdym etapie postępowania wycofać wniosek przed udostępnieniem informacji publicznej, co skutkuje umorzeniem postępowania.

Odmowa udostępnienia informacji oraz tryb skargowy

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następuje w drodze decyzji. Stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że: odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni, a uzasadnienie decyzji zawiera imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udzielenie informacji publicznej stosuje się przepisy Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi i rozpatruje się ją w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Karta Informacyjna z opisem pełnej procedury uzyskania dostępu do informacji publicznej wraz z wzorem wniosku znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów. 

do góry