• język migowy
 • BIP
 • EU

Dokumenty strategiczne

Podstawą przemian w jednostkach samorządu terytorialnego są strategie i programy rozwojowe. Ujmują one problematykę związaną z nadawaniem przeróznym procesom społeczno-gospodarczym odpowiednich kierunków przy równoczesnym zdiagnozowaniu posiadanych zasobów oraz analizy ryzyka i szans skutecznego wdrażania zaplanowanych działań zmierzających do osiągnięcia zdefiniowanego celu.  Zakres dokumnetów jest zróżnicowany w poszczególnych jednostkach samorządowych. Z jednej strony, wynika to z podmiotów mających wpływ na kształt strategii i programów rozojowych, a z drugiej, z przedmiotu strategii - określonego głównie przez potencjał wytwórczy obszaru i jego dotychczasowe wykorzystanie. Wejście Polski do Unii Europejskiej (UE) przyczyniło się do wzrostu znaczenia planowania strategicznego w rozwoju gmin.

W Gminie Knurów, według staniu na dzień 31 grudnia 2022 roku, obowiązywało 16 dokumentów strategicznych o charakterze zarówno wieloletnim jak i jednorocznym. Treść poszczególnych dokumentów udostępniona jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Knurów, przede wszystkim w zakładce Programy, Plany, Strategie, Inwestycje, Raporty.

Poniżej prezentujemy wykaz wszystkich 16 dokumentów wraz z ich pełna nazwą:

 • Strategia Rozwoju Gminy Knurów z perspektywą do 2030r.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • Program ochrony środowiska dla Gminy Knurów na lata 2019-2023 z perspektywą do roku 2025
 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Knurów
 • Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Knurów
 • Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Knurów na lata 2016-2023
 • Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Knurów na lata 2021 - 2025
 • Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Knurów na okres czterech lat
 • Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie na lata 2022-2025
 • Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Knurów
 • Gminny program profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 - 2025
 • Gminny program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2019-2022
 • Program wspierania rodzin wielodzietnych „Rodzina 3+" w Knurowie
 • Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Knurów
 • Roczny program współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
 • Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Knurów w 2022r.

Aktualny Raporty o stanie Gminy Knurów za rok ubiegły, a także jego wersje archiwalne dostępne są w BIP Urzędu Miasta Knurów - LINK

do góry