• język migowy
  • BIP
  • EU

Rada Miasta

Zdjęcie przedstawiające sesję Rady Miasta Knurów

Organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada miasta, składająca się z 21 radnych. na czele rady stoi jej przewodniczący oraz dwóch wiceprzewodniczących. Rada działa poprzez pięć komisji stałych oraz w przypadku takiej potrzeby komisji doraźnych.

Do właściwości Rady należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach publicznych mających na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców.

Do jej wyłącznej właściwości należy między innymi uchwalanie statutu miasta, powoływanie i odwoływanie Skarbnika, uchwalanie budżetu miasta wraz z udzieleniem lub nieudzieleniem absolutorium Prezydentowi Miasta z wykonania budżetu, ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych, czy też podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, przekraczających zakres zwykłego zarządu.

Do kompetencji Rady należy także przyznawanie najwyższego wyróżnienia w mieście, jakim jest Laur Knurowa.

Obsługę Rady i jej organów zapewnia Biuro Rady Miasta, należący do struktur Urzędu Miasta. Radni szczebla gminnego wybierani są w wyborach bezpośrednich, równych, tajnych i proporcjonalnych przez mieszkańców gminy na czteroletnią kadencję. Radę I kadencji wybrano w Knurowie w 1990 roku w wyniku reformy ustrojowej państwa polskiego.

do góry