• język migowy
 • BIP
 • EU

Harmonogram sesji

Rada Miasta jako organ stanowiący gminy rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

Sesje Rady zwoływane są w terminach ustalanych przez Przewodniczącego Rady. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w rocznym harmonogramie pracy Rady. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nieprzewidziane w rocznym harmonogramie, ale zwołane w zwykłym trybie.

Przewodniczący Rady może w sytuacjach nagłych lub wyjątkowych, wymagających zajęcia stanowiska lub podjęcia decyzji przez Radę zwołać sesję nadzwyczajną.

Sesje nadzwyczajne zwoływane są bez zachowania trybu przewidzianego dla zwykłych sesji, jednak z obowiązkiem dostarczenia porządku obrad i projektów uchwał.

Harmonogram sesji Rady Miasta Knurów na 2023 rok:

 • 11.01.2023 rok
 • 15.02.2023 rok
 • 15.03.2023 rok
 • 19.04.2023 rok
 • 17.05.2023 rok
 • 21.06.2023 rok
 • 20.09.2023 rok
 • 18.10.2023 rok
 • 15.11.2023 rok
 • 13.12.2023 rok
do góry