• język migowy
  • BIP
  • EU

Harmonogram sesji

Rada Miasta jako organ stanowiący gminy rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

Sesje Rady zwoływane są w terminach ustalanych przez Przewodniczącego Rady. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w rocznym harmonogramie pracy Rady. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nieprzewidziane w rocznym harmonogramie, ale zwołane w zwykłym trybie.

Przewodniczący Rady może w sytuacjach nagłych lub wyjątkowych, wymagających zajęcia stanowiska lub podjęcia decyzji przez Radę zwołać sesję nadzwyczajną.

Sesje nadzwyczajne zwoływane są bez zachowania trybu przewidzianego dla zwykłych sesji, jednak z obowiązkiem dostarczenia porządku obrad i projektów uchwał.

Harmonogram sesji Rady Miasta Knurów na 2024 rok:

  • 17.01.2024 rok
  • 21.02.2024 rok
  • 20.03.2024 rok
do góry