• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Rada Miasta/Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania Radnych

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do Prezydenta Miasta Knurów.

Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy, zapytanie natomiast składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Zarówno interpelacje, jak i zapytania powinny zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego ich przedmiotem oraz wynikające z nich pytania.

Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady, który przekazuje je niezwłocznie Prezydentowi. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania Prezydent, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie.

Poniżej znajduje się link do Biuletynu Informacji Publicznych Urzędu Miasta Knurów, gdzie jest wykaz bieżących interpelacji radnych.

Interpelacje Radnych Miasta Knurów

do góry