• język migowy
 • BIP
 • EU

Wybory ławników

Informacja dla kandydatów na ławników na kadencję 2024 - 2027

Zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023r., poz. 217) Rada Miasta Knurów do końca października 2023 roku wybierze ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Gliwicach.

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach na rozpoczynającą się z dniem 1 stycznia 2024 r. nową kadencję, Rada Miasta Knurów dokona wyboru:

do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gliwicach:

- 6 ławników

do orzekania w Sądzie Rejonowym w Gliwicach:

- 6 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 4 ławników.

Termin zgłaszania przez uprawnione podmioty kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2023 roku.

Druki zgłoszeń pobiera się i składa w Biurze Obsługi Rady Miasta (Urząd Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7, I-sze piętro, pokój nr 19, tel. 32 339-22-58, 32 339-22-67).

Dokumenty te są również dostępne do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Spis podmiotów > Rada Miasta > Wybory ławników 2024-2027 oraz na stronie Urzędu Miasta Knurów.

Ławnikiem może być wybrany ten kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
  a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 • 2 zdjęcia (podpisane) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku
  o wydanie dowodu osobistego.

Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę 50 osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miasta po 30 czerwca 2023 roku, a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu.

Załączniki do pobrania

do góry