• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Miasto/Rada Miasta/Prezydium Rady Miasta

Prezydium Rady Miasta

Zgodnie z § 17 Statutu Miasta Knurów (Uchwała Nr VIII/95/2007 z 18.04.2007 r. z późn.zm.) , Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących:

Gruszka Marian - Przewodniczący Rady IX kadencji (2024-2029)

Gola Iwona Gabriela - Wiceprzewodnicząca Rady IX kadencji (2024-2029)

Rams Adam - Wiceprzewodniczący Rady IX kadencji (2024-2029)

Tryb wyboru

Wyboru Przewodniczącego (oraz dwóch Wiceprzewodniczących) dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

Przedmiot działalności i kompetencje

Zadaniem pracy Przewodniczącego jest organizowanie pracy Rady, przygotowywanie porządku obrad i prowadzenie obrad oraz reprezentowanie Rady Miasta na zewnątrz. W szczególności, Przewodniczący (a w razie jego nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący):

 • zwołuje sesje Rady
 • przewodniczy obradom
 • sprawuje policję sesyjną
 • kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady
 • koordynuje pracę komisji powołanych przez Radę
 • zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał
 • podpisuje uchwały Rady, protokoły z obrad sesji i inne dokumenty z działalności Rady
 • czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu

Przewodniczący Rady może zwołać także posiedzenie komisji Rady i nakazać złożenie Radzie sprawozdania w określonej sprawie.

 Kontakt

 • Urząd Miasta Knurów
  ul. Niepodległości 7
  44-190 Knurów
 • telefon: +48 32 3392259
 • e-mail:

 

do góry