• język migowy
  • BIP
  • EU

Symbole Miasta

W dniu 17.10.2018 roku na sesji Rady Miasta Knurów radni przyjęli Uchwałę nr LV/731/18 zatwierdzającą nowy projekt herbu, sztandaru, flagi, banneru, pieczęci i łańcuchów Gminy Knurów. Przyjęcie nowych symboli heraldycznych poprzedziło uzyskanie przez Gminę Knurów pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej działającej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, która po szczegółowej analizie przedłożonych projektów na posiedzeniach plenarnych, zaakceptowała propozycje zmian.

Uzyskanie pozytywnej opinii było warunkiem niezbędnym do poczynienia kroków zmierzających do ufundowania oficjalnego sztandaru miasta, który począwszy od dnia 14.06.2019 roku, podczas Gali Dni Knurowa 2019, został oficjalnie przyjęty do wykorzystywania podczas najważniejszych uroczystości miejskich, świąt narodowych oraz wydarzeń szczególnie istotnych dla społeczności lokalnej Knurowa.

Wraz ze sztandarem przyjęto również łańcuchy Prezydenta i Przewodniczącego Rady Miasta oraz pieczęć.

Herb

Herbem Miasta Knurowa jest w tarczy gotyckiej dzielonej na trzy pola; w polu pierwszym, czerwonym, biały orzeł dzielony w pas, ze złotą otwartą koroną na głowie i orężem, zwrócony w prawo; w polu drugim, białym czarna kopalniana wieża wyciągowa, obok dwa budynki fabryczne czarne nakryte czerwonymi spadzistymi dachami z dwoma oknami każdy; w polu trzecim błękitnym są kosa i grabie zwrócone ku górze, po bokach dwie gwiazdy, u dołu krzyż łaciński, wszystko barwy złotej.

Flaga

Flaga Miasta Knurowa zachowuje proporcje 5 : 8 i składa się z czterech poziomych stref w barwach herbu: biało - czerwono - żółto - błękitnych, zachowujących równe proporcje szerokości stref.

Flaga jest dwustronna i lewa strona flagi jest lustrzanym odbiciem strony prawej.

Link do filmu przedstawiającego heraldyczną genezę symboli Miasta Knurów

Święta Barbara - Patronka Miasta Knurów

Nadanie Miastu Patronki

Geneza starań o nadaniu miastu patronki ma swoje źródło w działaniach władz samorządowych Knurowa. Prezydent Knurowa Adam Rams oraz Przewodniczący Rady Miasta Knurów Tomasz Rzepa zainicjowali proces legislacyjny, w wyniku którego Rada Miasta Knurów w dniu 19 kwietnia 2017 roku przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli ustanowienia św. Barbary Patronką Miasta Knurów. Dało to podstawę do wystąpienia do władz kościelnych o wyrażenie zgody na ustanowienie Świętej ptaronką Knurowa. Starania te uwieńczone zostały sukcesem w postaci uzyskania dekretu Kongregacji watykańskiej, która w imieniu Papieża Franciszka zatwierdziła wniosek o nadanie Knurowowi świętej patronki. Dekret ten osobiście wręczył metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, podczas uroczystości  w Ratuszu Miejskim w dniu 17 czerwca 2018 r na spotkaniu z radnymi oraz zaproszonymi gośćmi. Dopełnieniem uroczystości była msza święta, koncelebrowana przez  metropolitę katowickiego w kościele pw. śś. Cyryla i Metodego, podczas której zawierzono miasto opiece św. Barbary.

Link do filmu przedstawiającego uroczystość nadaniu miastu patronki Św. Barbary

Zarys Pomnika Św. Barbary w KnurowePowstanie Pomnika Patronki

Nadanie miastu patronki stało się podstawą do rozpoczęcia działań związanych z budową pomnika św. Barbary. Prace nad rzeźbą powierzono artyście z krakowskiej ASP Krzysztofowi Nitsch, a realizację pomnika Gliwickim Zakładom Urządzeń Technicznych GZUT S.A.  Powstanie pomnika składało się z wielu etapów, począwszy od projektu, sporządzenia miniatury, później form gipsowych w naturalnej wielkości, aż po odlew pomnika i w konsekwencji montaż w miejscu docelowym na odnowionym skwerze miejskim przy ul.Dworcowej. Poszczególne etapy tworzenia tego historycznego symbolu Knurowa zostały uwiecznione w filmowej kronice powstania pomnika św. Barbary.

Blisko 8-metrowa rzeźba autorstwa prof. Krzysztofa Nitscha została oficjalnie odsłonięta podczas święta Piotra i Pawła 29 czerwca 2020 roku. Wówczas władze miasta uroczyście wmurowały kapsułę czasu u podstawy rzeźby. W kapsule znalazły się Pamiątkowy Akt podpisany przez Zarząd Miasta oraz Radnych Rady Miasta.

Link do filmu przedstawiającego powstanie pomnika Św. Barbary - Patronki Miasta Knurów

 

Pomnik Św. Barbary - Patronki Knurowa

W dniu 29.06.2020 r. na skwerze przy zbiegu ulic Dworcowej i Kopalnianej, odbyło się historyczne dla Knurowa wydarzenie, a mianowicie odsłonięto pomnika Świętej Barbary – Patronki Knurowa. Ważnym elementem uroczystości był moment wmurowania kapsuły czasu, upamiętniającej zarówno moment pojawienia się pomnika, jak i upamiętnienie Miasta Knurów w obecnym czasie – w kapsule znalazły się: pamiątkowy akt odsłonięcie pomnika Ś. Barbary, Przypinka z Herbem Knurowa, a także okolicznościowy pendrive z nagranymi multimediami o mieście.
Uroczystość poprzedziła msza święta w pobliskiej parafii pw. śś Cyryla i Metodego w Knurowie, która rozpoczęła się o godzinie 10:00.

 

do góry