• język migowy
  • BIP
  • EU

Miasta partnerskie

Miasto Knurów utrzymuje oficjalne, partnerskie kontakty z dwoma miastami europejskimi. Są to: Svit na Słowacji - z tym miastem umowę o współpracy podpisano w lutym 2000 roku, Kazincbarcika na Węgrzech - z tym miastem Knurów ma podpisaną umowę o partnerstwie i przyjaźni od 1996 roku. Z wymienionymi miastami Gmina Knurów utrzymuje stałe i ścisłe kontakty, dzięki którym możliwa jest wymiana doświadczeń oraz współpraca między innymi w zakresie edukacji, kultury i sportu.

Herb Miasta SvitSvit (Słowacja)

Miasto Svit to 7,5 tysięczna miejscowość położona na Słowacji, u podnóża Tatr Wysokich, nad rzeką Poprad, z którą Gmina Knurów utrzymuje kontakty partnerskie od 20 lat, współpracując w takich obszarach jak: integracja europejska, kultura, sport, edukacja oraz wymiana młodzieży.  

Do nawiązania pierwszych kontaktów pomiędzy Svitem a Knurowem doszło przy okazji turniejów piłkarskich, rozgrywanych naprzemiennie na terenie Słowacji i Polski,z udziałem służb mundurowych, w tym Straży Miejskiej z Knurowa oraz Policji Miejskiej Svitu i Policji Państwowej.  Spotkania te dały początek pierwszym formom współpracy pomiędzy społecznościami obu miast, a wzajemne wizyty i spotkania przerodziły się  w cykliczne inicjatywy, trwające niejednokrotnie do dnia dzisiejszego. Przykładem tego typu działań jest coroczny obóz narciarski we Svicie dla uczniów knurowskich szkół, w trakcie którego dzieci i młodzież ze Szkółki Narciarskiej korzystają ze stoków zjazdowych Łopusznej Doliny, a w wolnym czasie z miejskich obiektów sportowych oraz wycieczek w Tatry Słowackie.

W historii wzajemnych kontaktów rok 2000 był rokiem przełomowym. W dniu 17 lutego 2000 r. władze samorządowe Svitu i Knurowa podpisały oficjalną umowę o współpracy, dzięki której stworzono podstawy formalno-prawne do dalszego rozwoju partnerstwa, już na szczeblu samorządowym.  Z chwilą podpisania umowy, delegacje miast zapoczątkowują coroczny udział  w oficjalnych uroczystościach Dni Knurowa oraz Dni Miasta Svit. W ramach instytucjonalnej współpracy, dochodzi do zorganizowania obozu młodzieżowego na Słowacji (2004 rok), podczas którego harcerze z Knurowa oraz skauci ze Svitu podczas wakacyjnego wypoczynku wymieniają się doświadczeniami i poznają swoje tradycje. W tym samym okresie biegacze z Knurowa inaugurują letnie obozy treningowe w słowackich Tatrach. Rok 2005 upływa pod znakiem realizacji unijnego projektu pn.: „Spotkania Obywateli – rola młodzieży w budowaniu demokracji lokalnej, Tożsamość kulturowa państw Unii Europejskiej”. W ramach projektu, który odbył się podczas uroczystości 700-lecia Knurowa, mieszkańcom zaprezentował się zespół folklorystyczny Janosik, który brał udział w warsztatach tanecznych z udziałem zaproszonych gości  z zagranicy, młodzież z Knurowa  rywalizowała z rówieśnikami ze Svitu podczas międzynarodowego turnieju piłkarskiego juniorów, a organizacje pozarządowe i środowiska młodzieżowe z obu miast wzięły udział w panelu dyskusyjnym poświęconym wiodącemu tematowi projektu.

W kolejnych latach, dzięki przychylnemu nastawieniu władz samorządowych, dochodzi do nawiązania współpracy pomiędzy środowiskami oświatowymi obu miast. Nauczyciele z Knurowa i Svitu poznają specyfikę i uwarunkowania środowiska pracy, młodzież miejskich szkół podstawowych i gimnazjalnych uczestniczy w warsztatach ekologicznych, przedmiotem których były wspólne zajęcia z uczniami ze Słowacji oraz poznawanie środowiska naturalnego. W roku 2008 roku realizowany jest kolejny projekt z dofinansowaniem unijnym pn: ,,Muzyczne oblicza Europy – międzynarodowe spotkania chórów z miast partnerskich”. W ramach projektu odbyło się sympozjum tematyczne na temat ,,Tradycje chóralne a kultura współczesnej Europy - praktyczne korzyści płynące z uczestnictwa w aktywnej integracji między społecznościami lokalnymi”  oraz wspólne próby i warsztaty muzyczne zakończone galowym koncertem w kościele pw. Świętych Cyryla i Metodego w Knurowie.

W latach 2009 - 2011 na zaproszenie miasta Svit, dzieci z Akademii Piłki Nożnej w Knurowie oraz Klubu Sportowego ,,Concordia” brały udział w corocznym międzynarodowym turnieju im. Dusana Galisa. W programie turnieju oprócz zawodów sportowych z rówieśnikami  z Czech i Słowacji, dzieci mogły korzystać z basenu oraz wycieczek po okolicy. Podobny turniej miast partnerskich odbył się również w Knurowie w roku 2014 na boisku miejskiego Orlika. W roku 2016, dzięki środkom unijnym, pozyskanym z programu ,,Europa dla Obywateli, zrealizowano projekt kulturalno-społeczny pn. ,,Svit.kom". Projekt polegał na udziale przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta, MOSiR Knurów, artystów z orkiestry dętej KWK Knurów oraz Studia Muzyki i Tańca Agnieszki Witomskiej, a także podopiecznych knurowskiego Caritas w kilkudniowym festiwalu organizacji pozarządowych, połączonym z turniejami sportowymi oraz debatami społecznymi.

Dzięki stosunkowo bliskiej odległości dzielącej oba miasta (250 km), a także względu na atrakcje turystyczne znajdującego się nieopodal Parku Narodowego ,,Wysokie Tatry” oraz miasta Poprad, Svit stał się dla wielu knurowian celem letniego wypoczynku. Dzięki wieloletniej przyjaźni pomiędzy miastami, Knurów, jego historia i kultura, znane są społeczności lokalnej Svitu, a mieszkańcy naszego miasta zawsze mogą liczyć tu na ciepłe przyjęcie i gościnę.

Strona www miasta partnerskiego Svit na Słowacji

Herb miasta KazincbarcikaKazincbarcika (Węgry)

Kazincbarcika to blisko 30 tysięczne miasto w północnych Węgrzech, położone w dolinie rzeki Sajo, w odległości około 20 km od stolicy regionu – Miszkolca. Nowożytna historia miasta, podobnie jak w przypadku Knurowa, związana jest z przypadającym na połowę XX wieku procesem industrializacji. Powstałe po II wojnie światowej liczne obiekty użyteczności publicznej, zakłady pracy oraz nowe osiedla mieszkaniowe zmieniły charakter miejscowości z osady rolniczej w nowoczesny ośrodek przemysłowy.

Rozwój miasta i jego dzień dzisiejszy związany jest w dużej mierze z obecnością jednego z największych ośrodków przemysłu chemicznego w środkowej Europie, jakim jest kombinat BorsodChem Nawiązana we wczesnych latach 90-tych współpraca pomiędzy kombinatem a knurowskim zakładem Krywałd-Erg dała początek pierwszym kontaktom, najpierw na poziomie firm, a później na szczeblu władz samorządowych obu miast, co zaowocowało podpisaniem oficjalnej umowy o współpracy w 1996 roku. Dzięki temu porozumieniu, a także tradycyjnej przyjaźni łączącej narody polskie i węgierskie, Knurów i Kazincbarcika do dnia dzisiejszego utrzymują bliskie relacje, które zaowocowały wieloma wspólnymi projektami.

Na gruncie wymiany kulturalnej, zespół folklorystyczny „Wrazidloki", mażoretki oraz Orkiestra Dęta KWK Knurów wielokrotnie uczestniczyły w wydarzeniach organizowanych przez stronę węgierską, takich jak Dni Miasta, czy też przeglądy artystyczne. W naszym mieście, podczas uroczystości związanych z 700-leciem Knurowa, miał miejsce występ zespołu folklorystycznego Borsod Neptancegyuttes, a także pokaz kuchni węgierskiej, z degustacją tradycyjnych potraw serwowanych przez delegację z Kazincbarcika. Oba te wydarzenia, a także wspólna debata młodzieży polskiej i węgierskiej na temat rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, odbyły się w ramach projektu dofinansowanego przez Unię Europejską pod nazwą ,,Spotkania Obywateli – rola młodzieży w budowaniu demokracji lokalnej” (część A) oraz ,,Tożsamość kulturowa państw Unii Europejskiej (część B)”. Dzięki grantowi unijnemu, mógł się również odbyć kilka lat później projekt pod nazwą ,,Muzyczne oblicza Europy – międzynarodowe spotkania chórów z miast partnerskich”, uświetniony wspólnym koncertem w kościele pw. św. Cyryla i Metodego.
W minionym 20-ciu współpraca realizowana była również na szczeblu sportowym. Zespoły piłkarskie seniorów i młodzieży rywalizowały ze sobą w turniejach i rozgrywkach sportowych organizowanych w obu miastach W roku 2001 odbyła się też sztafeta maratońska, w ramach której członkowie Klubu Biegacza z Knurowa wręczyli burmistrzowi Kazincbarcika przesłanie od Prezydenta Knurowa z okazji święta narodowego Węgier. Duże znaczenie dla obustronnych kontaktów miała wizyta naszej delegacji na Węgrzech, w skład której wchodzili knurowscy pedagodzy. Wymiana doświadczeń zaowocowała pomysłami, z których skorzystały obie strony. Przykładem tego był udział uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Paderewskiego w Młodzieżowych Dniach Europy w Kazincbarcika, utworzenie węgierskiej izby pamięci w Knurowie w Miejskim Przedszkolu nr 12 czy też utworzenie izby śląskiej w przedszkolu w Kazincbarcika.

Partnerstwo między miastami oraz wzajemny szacunek dla tradycji, kultury i historii wyrażany jest również poprzez uczestnictwo przedstawicieli obu miast w oficjalnych świętach i uroczystościach o charakterze lokalnym i państwowym. Władze Knurowa uczestniczą w obchodach święta narodowego Węgier, tj. przypadającego na 20 sierpnia Dnia św. Stefana, natomiast delegacja Kazincbarcika co roku zapraszana jest na Dni Knurowa.

Strona www miasta partnerskiego Kazincbarcika  na Węgrzech

 

do góry