• język migowy
  • BIP
  • EU

Budżet na 2024 rok przyjęty

13 Grudnia 2023

Na ostatniej w tym roku sesji zwyczajnej Rady Miasta Knurów, radni stosunkiem głosów 18 "za", 1 "przeciw" i 1 „wstrzymujący” przyjęli budżet na 2024 rok.

Projekt przyjętej dziś uchwały budżetowej miasta na 2024 rok charakteryzuje się następującymi wielkościami:

• prognoza dochodów zamyka się kwotą 239 000 908,86 zł,
• plan wydatków wynosi 295 328 139,94 zł.

W ramach wydatków ogółem przyjętych na kwotę 295 328 139,94 zł, wartość wydatków bieżących wynosi 203 508 141,83 zł, w tym wydatki w ramach zadań własnych są wyższe od wykonania za 2022 rok o 42%, a w ramach zadań zleconych (z uwagi na zmianę przepisów, do połowy 2022 roku Gmina poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacała należności w ramach 500+) niższe o 59%. Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 91 819 998,11 zł, co stanowi 31% wydatków ogółem.

W projekcie budżetu przeznaczono:

• na Oświatę i wychowanie oraz Edukacyjną opiekę wychowawczą - 73 763 234,00 zł (25% budżetu)
• na Pomoc społeczną oraz pomoc Rodzinie - 26 069 571,00 zł (9% budżetu),
• na Transport i łączność - 21 078 500,00 zł (7% budżetu),
• na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 57 599 711,43 zł (20% budżetu),
• na Gospodarkę mieszkaniową - 30 037 629,61 zł (10% budżetu),
• na Administrację publiczną - 38 644 650,40 zł (13% budżetu),
• na Kulturę fizyczną - 14 263 570,00 zł (5% budżetu),
• na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 6 381 000,00 zł (2% budżetu),
• na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - 3 116 945,00 zł (1% budżetu),
• na Ochronę zdrowia - 1 088 420,00 zł,
• na Działalność usługową - 11 789 020,50 zł (4% budżetu),

Rok 2024 to kolejny rok, pomimo uwarunkowań zewnętrznych, ważny w rozwoju Miasta. Knurowski samorząd jest w trakcie realizacji wielu zadań i projektów, w tym proinwestycyjnych, prorozwojowych i proekologicznych. Wiele zadań w przyszłym roku zostanie ukończonych, przygotowywane są również zadania, które niebawem rozpoczną cykl realizacji. Wszystko to sprawie, że uchwalony właśnie budżet miasta na przyszły rok jest rekordowym pod względem ilości środków przeznaczonych na inwestycję służące rozwojowi miasta.

Pełna treść budżetu miasta na 2024 rok dostępna jest tutaj

Zapraszamy również do obejrzenia wypowiedzi Prezydenta Miasta Adama Ramsa i jego zastępcy Piotra Surówki, którzy komentują przyjęty budżet miasta na 2024 rok.

do góry