• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Gmina wspiera działania proekologiczne

Gmina wspiera działania proekologiczne

10 Października 2016

W ramach działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, tut. Urząd Miasta już od kilku lat prowadzi specjalny program dotacyjny, w ramach którego można ubiegać się o przyznanie środków na inwestycje proekologiczne. W okresie 2013-2016 ponad 170 wnioskodawców skorzystało już z możliwości uzyskania dofinansowania, a łączna kwota wypłaconych dotacji wyniosła ok. 258 00 zł

Wsparcie pieniężne mogą otrzymać osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, które posiadają tytuł prawny do budynku mieszkalnego, nieruchomości lub lokalu mieszkalnego na terenie Knurowa. Warunkiem otrzymania pomocy jest żłożenie odpowiedniego wniosku dotacyjnego.

Wsparcie można uzyskać na:

  • podłączenie budynku do sieci cieplnej (w zakresie kosztu montażu węzła cieplnego i instalacji w częściach wspólnych budynku)
  • likwidację nieekologicznego systemu grzewczego z wymianą na energooszczędny, ekologiczny kocioł c.o. opalany paliwem stałym, gazowym, olejowym lub biomasą (w zakresie kosztu montażu kotła)
  • likwidację nieekologicznego systemu grzewczego z wymianą na energooszczędny kocioł c.o. zasilany energią elektryczną (w zakresie kosztu montażu kotła) lub grzejników-konwektorów, pieców akumulacyjnych, paneli grzewczych, promienników podczerwieni  
  • montaż instalacji OZE służącej ogrzewaniu budynku lub wytwarzaniu ciepłej wody użytkowej ( w zakresie montażu pomp ciepła z zasobnikiem lub kolektorów słonecznych)


Dotacja nie obejmuje kosztów zakupu i montażu przenośnych urządzeń grzewczych oraz kosztów inwestycyjnych w noworealizowanych budynkach (za wyjątkiem instalacji OZE).

Zasady określające warunki udzielania dotacji oraz formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej BIP UM Knurów. Wypełniony wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć przed rozpoczęciem prac związanych ze zmianą systemu ogrzewania w Urzędu Miasta Knurów. Następnie po weryfikacji wniosku, podpisana zostaje umowa o udzielenie dotacji. Dopiero po jej zawarciu wnioskodawca może rozpocząć inwestycję i dokonać zakupu odpowiedniej instalacji.
 

Dnia 14.10.2016 wchodzą nowe zasady przyznawania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Knurów na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  Zmiany dotyczą: podstawy udzielania dotacji dotacja udzielana jest na zadania polegające na likwidacji nieekologicznych systemów grzewczych i ich wymianie na ekologiczne systemy grzewcze, z wyjątkiem zakupu i montażu urządzeń do wytwarzania emisji ze źródeł odnawialnych, Definicji kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, które obejmują dotacje, kwoty dotacji wynoszącej obecnie 2000,00 zł. Kotły na paliwo stałe w tym biomasę objęte dotacją muszą spełniać wymogi dla kotłów klasy 5 określonych w normie PN EN 303-5:2012. Przy podłączeniu budynku do sieci cieplnej dofinansowanie dotyczy lokalu mieszkalnego. Dopuszczona klasa kotłów na paliwa stałe wynika z zapisów obowiązującego Programu Powietrza dla terenu województwa śląskiego przyjętego Uchwałą nr IV/57/3/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 r.

 

 


udostępnij
do góry