• język migowy
  • BIP
  • EU

Gmina wspiera trzeci sektor

2 Czerwca 2020

Gmina Knurów sukcesywnie, w każdym roku, stara się wspierać finansowo organizacje pożytku publicznego, organizacje pozarządowe oraz kluby i stowarzyszenia, w realizacji zadań i zamierzeń adresowanych do społeczności lokalnej Knurowa. Współpraca ta odbywa się na podstawie rocznych Programów, uchwalanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Radę Miasta Knurów na wniosek Prezydenta.

Podstawowym celem Programu jest budowanie partnerstwa oraz wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych. Dzięki realizacji Programu następuje aktywizacja i integracja organizacji pozarządowych, wykorzystywany jest potencjał organizacyjny i ludzki trzeciego sektora w celu promowania i wzmacniania postaw obywatelskich oraz racjonalnego wykorzystywania śródków publicznych.

Podstawowe formy współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi w roku ubiegłym miały charakter  pozafinansowy  i  finansowy. Współpraca o charakterze pozafinansowym polegała na informowaniu o wszelkich planowanych przez Gminę kierunkach działalności i realizowanych zadaniach dotyczących trzeciego sektora, przybierała także postać konsultacji społecznych w zakresie projektów aktów normatywnych, dotyczących  sfer  współpracy.  

Współpraca o charakterze finansowym odbywała się poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych w drodze otwartych konkursów ofert, ogłoszonych zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W jej ramach:

  • ogłoszono 5 otwartych konkursów
  • oferenci złożyli 54 oferty,
  • zawarto 54 umów,
  • przekazano środki finansowe w kwocie: 765.663,64 zł


Warto podkreślić, że w wyniku podjętej współpracy z organizacjami pozarządowymi wzrosła ich aktywność, czego dowodem były liczne inicjatywy mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Knurów. W zakresie upowszechniania sportu zwiększyła się liczba i różnorodność dyscyplin sportowych co przyczyniło się do popularyzacji sportu i rekreacji na terenie Gminy Knurów. Znacząco wzrosło zainteresowanie czynnym uprawianiem sportu  wśród dzieci i młodzieży
szczególnie  w  pływaniu, boksie,  kickboxingu,  piłce  nożnej,  piłce  ręcznej, koszykówce i siatkówce, karate oraz rekreacji biegowej. W zakresie polityki społecznej odbyło się wiele imprez integrujących środowiska, emerytów i rencistów osób niepełnosprawnych oraz osób uzależnionych z mieszkańcami Knurowa. Zapewniono wypoczynek dzieciom i młodzieży z ubogich rodzin. Prężnie rozwija się wolontariat wśród knurowskiej młodzieży, otwartej na pomoc „drugiemu człowiekowi“. W zakresie promocji zdrowia realizowano rehabilitację dzieci i młodzieży, natomiast diabetycy i krwiodawcy zorganizowali wiele cennych akcji związanych z badaniami przesiewowymi na zawartość cukru i poborem krwi.

Pełny wykaz ofert dofinansowanych przez Gminę Knurów w roku 2019 znajduje się tutaj.

 

 

udostępnij
do góry