• język migowy
  • BIP
  • EU

Gmina wspiera trzeci sektor

13 Czerwca 2016

Gmina Knurów sukcesywnie, w każdym roku, stara się wspierać finansowo organizacje pożytku publicznego, organizacje pozarządowe oraz kluby i stowarzyszenia, w realizacji zadań i zamierzeń adresowanych do społeczności lokalnej Knurowa. Współpraca ta odbywa się na podstawie rocznych Programów, uchwalanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Radę Miasta Knurów na wniosek Prezydenta.

Podstawowym celem Programu jest budowanie partnerstwa oraz wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych. Dzięki realizacji Programu następuje aktywizacja i integracja organizacji pozarządowych, wykorzystywany jest potencjał organizacyjny i ludzki trzeciego sektora w celu promowania i wzmacniania postaw obywatelskich oraz racjonalnego wykorzystywania śródków publicznych.

Podstawowe formy współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi w roku ubiegłym miały charakter  pozafinansowy  i  finansowy. Współpraca o charakterze pozafinansowym polegała na informowaniu o wszelkich planowanych przez Gminę kierunkach działalności i realizowanych zadaniach dotyczących trzeciego sektora, przybierała także postać konsultacji społecznych w zakresie projektów aktów normatywnych, dotyczących  sfer  współpracy.  

Współpraca o charakterze finansowym odbywała się poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych w drodze otwartych konkursów ofert, ogłoszonych zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W jej ramach:

  • ogłoszono 7 otwartych konkursów
  • oferenci złożyli 56 ofert,
  • przyznano 54 dotacje,
  • zawarto 53 umowy,
  • przekazano środki finansowe w kwocie:  682.500,00 zł


Warto podkreślić, że w wyniku podjętej współpracy z organizacjami pozarządowymi, w zakresie upowszechniania sportu zwiększyła się liczba i różnorodność dyscyplin sportowych oraz liczba imprez sportowych, co przyczyniło się z kolei do popularyzacji sportu i rekreacji na terenie Gminy Knurów. Znacząco wzrosło zainteresowanie uprawianiem sportu wśród dzieci i młodzieży szczególnie w pływaniu, kickboxingu, piłce nożnej, piłce ręcznej i karate.
W zakresie polityki społecznej, odbyło sie wiele imprez integrujących środowiska osób niepełnosprawnych, emerytów i rencistów, osób uzależnionych z mieszkańcami Knurowa, co z kolei wpłyneło na ich pozytywną współpracę. Zapewniono wypoczynek dzieciom i młodzieży z ubogich rodzin. Dokonano renowacji grobu ks. A. Koziełka. Prężnie rozwija się wolontariat wśród knurowskiej młodzieży, otwartej na pomoc „drugiemu człowiekowi“. W zakresie promocji zdrowia realizowano rehabilitację dzieci, natomiast diabetycy i krwiodawcy zorganizowali wiele cennych akcji związanych  z badaniami przesiewowymi na zawartość cukru i poborem krwi.

 

Pełny wykaz ofert dofinansowanych przez Gminę Knurów w roku 2015 znajduje się tutaj.

 

 

do góry