• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Gospodarowanie odpadami komunalnymi po nowemu

Gospodarowanie odpadami komunalnymi po nowemu

3 Grudnia 2012

Gospodarowanie odpadami komunalnymi po nowemu

Od dnia dzisiejszego do końca tego tygodnia (tj. 7 grudnia br.)można wnosić uwagi i opinie do projektu uchwały Rady Miasta Knurów w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów, regulującego m. in. kwestię odbioru odpadów komunalnych.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, nakładającej na gminy obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi, czekają nas spore zmiany w tematyce odpadów komunalnych, które obowiązywać będą od połowy przyszłego roku.

Wszystkie gminy w Polsce zobowiązane są do przejęcia odpowiedzialności za system gospodarowania odpadami komunalnymi.

W konsekwencji nałożenia na Gminę nowych obowiązków, Urząd Miasta podjął działania w celu dostosowania prawa lokalnego do zmian wprowadzonych przez Parlament RP, a mianowicie przygotowany został Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów, który szczegółowo określa prawa i obowiązki mieszkańców. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem zamieszczonym poniżej i do wnoszenia własnych uwag i opinii, aby dokument, który w niedalekiej przyszłości będzie oddziaływał na mieszkańców Knurowa, był aktywnie przez nich współtworzony.

 Od dnia dzisiejszego tj. 3 grudnia 2012 r. do końca tygodnia - 7 grudnia br. prowadzony jest proces konsultacji w sprawie w/w projektu uchwały Rady Miasta Knurów w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów.

Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez właścicieli nieruchomości z terenu Miasta oraz organizacje pożytku publicznego opinii, wniosków i uwag na adres poczty elektronicznej Urzędu Miejskiego Knurów: gk2@knurow.pl


W tytule e-maila przekazującego uwagi należy wpisać „Konsultacje”. Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Projekt Regulaminu dostępny jest w tabeli poniżej.

Nazwa

FormatZobacz

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów

  

Do 30 czerwca 2013 r. obowiązują dotychczasowe umowy na odbieranie odpadów komunalnych oraz zasady ponoszenia opłat zgodnie z którymi nie wnosi się żadnej opłaty do gminy.

Od dnia 1 lipca 2013r. zacznie obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami na terenie Knurowa.

Niższa będzie opłata za odpady segregowane, opłaca się więc segregować odpady.

Mieszkańcy Knurowa będą na bieżąco informowani o terminach i zasadach wprowadzania kolejnych zmian w systemie gospodarowania odpadami.

Szczegółowe informacje można uzyskać także pod numerem telefonu 32 339 22 14 lub w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Ogana 5 pok.214.

   

JAK  BĘDZIE  DZIAŁAŁ  SYSTEM  GMINNY

  • Gmina ustali stawkę i sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także termin, częstotliwość i tryb jej uiszczania.
  • W określonym terminie i miejscu właściciele nieruchomości będą zobowiązani do złożenia Prezydentowi Miasta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  • Formularz deklaracji, wraz z objaśnieniem jak go wypełnić, będzie dostępny w Urzędzie Miasta lub na stronie internetowej.

  • Niezłożenie deklaracji lub złożenie deklaracji budzącej wątpliwości skutkować będzie wydaniem decyzji określającej wysokość opłaty.

  • Opłata za odpady posegregowane będzie niższa, opłaca się więc segregować odpady.

  • Z pobranych opłat gmina pokryje koszty : odbierania, transportu, zbierania, odzysku, unieszkodliwiania odpadów oraz obsługi systemu, a także ewentualnego utworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów.

  • Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę w drodze przetargu odbierze wszystkie odpady zmieszane i selektywnie zebrane od mieszkańców.

  • Gmina będzie sprawowała nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego je przedsiębiorcę.

do góry