• język migowy
  • BIP
  • EU

Konsultacje społeczne.

7 Lutego 2013

Zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, to temat konsultacji społecznych, jakie z udziałem organizacji pozarządowych z naszego miasta przeprowadzi Gmina Knurów. Spotkanie odbędzie się 13 lutego br. w Ratuszu miejskim o godz. 15.00.

Konsultacje będą miały formę otwartego spotkania z przedstawicielami sektora pozarządowego i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Knurowa. Podczas spotkania będzie można zgłaszać uwagi i opinie do projektu uchwały Rady Miasta Knurów w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Wyniki konsultacji wraz z propozycjami ewentualnych zmian przedstawione zostaną Prezydentowi Miasta do końca tego miesiąca.

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do kompetencji rady gminy należy ustalenie w drodze uchwały, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych względem obiektów i miejsc podlegających szczególnej ochronie jak np. szkoły, przedszkola. Zasady te powinny mieć też na uwadze problematykę ograniczania dostepności alkoholu, określoną w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dlatego też, jako obiekty chronione, proponuje się wskazać obiekty oświatowo-wychowawcze i opiekuńcze na terenie miasta, a jako minimalną odległość- dystans co najmniej 50 metrów, licząc od obiektu objętego ochroną. Jednocześnie, proponuje się odstąpić od powyższych zasad w przypadku organizacji imprez okolicznościowych, w czasie których sprzedaż alkoholu prowadzona będzie w oparciu o zezwolenie jednorazowe.

Z uwagi na fakt, że projekt uchwały posiada charakter prawa miejscowego, zasady te zostaną poddane konsultacjom społecznym z organizacjami pozarządowymi, które prowadzą statutową działalność w obszarach, na które może mieć wpływ planowana do przyjęcia uchwała.

projekt uchwały znajduje się tutaj.

   

do góry