• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

7 Lutego 2014

Wprowadzenie gminnego programu osłonowego w zakresie m.in. dożywiania dzieci i młodzieży oraz ustalenie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w tym zakresie to tematy konsultacji społecznych, jakie z udziałem organizacji pozarządowych z naszego miasta przeprowadzi Gmina Knurów.

Spotkanie odbędzie się 12 lutego br. w Ratuszu miejskim o godz. 15.00.

Konsultacje będą miały formę otwartego spotkania z przedstawicielami sektora pozarządowego i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Knurowa. Podczas spotkania będzie można zgłaszać uwagi i opinie do projektu uchwały Rady Miasta Knurów w sprawie ustanowienia i realizacji wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, a także uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 w formie świadczenia pieniężnego.

Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, wydatki na żywność pochłaniają znaczną część środków finansowych będących w dyspozycji osób i rodzin, pogarszając standard ich życia, a tym samym ograniczając możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych. Dlatego też Rada Ministrów w ślad za poprzednim programem rządowym, który obowiązywał do końca ubiegłego roku, przyjęła nowy program wspierania gmin w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2014-2020. Dokument ten ma na celu ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży i przewiduje wsparcie jednostek samorządowych w formie dotacji w wys. 60 % kosztów całkowitych.

Warunkiem uzyskania dotacji jest jednak uprzednie przyjęcie lokalnego programu osłonowego na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z jego założeniami, wsparcie kierowane będzie do dwóch grup dzieci i młodzieży. Pierwsza grupa ustalana jest na podstawie kryterium dochodowego i dotyczy dzieci najuboższych. W ubiegłym roku pomocą w tej formie objętych było 320 dzieci.

Druga grupa to pozostałe dzieci, które wyrażają chęć zjedzenia posiłku, a odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły poinformuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. W takim wypadku pomoc udzielana jest bez wydawania decyzji administracyjnej oraz bez przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego. W zeszłym roku 24 uczniów korzystało z takiej doraźnej pomocy.

Całkowity budżet zadania na podstawie wyliczeń i doświadczeń z lat ubiegłych ustalony został na 644 tyś. złotych.

Wyniki konsultacji wraz z propozycjami ewentualnych zmian przedstawione zostaną Prezydentowi Miasta do dnia 19 lutego br. przed skierowaniem uchwał pod obrady Rady Miasta Knurów.

Treść ogłoszenia o konsultacjach znajduje się tutaj.

 

udostępnij
do góry