• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Nadal można składać wnioski o przyznanie świadczenia 40+

Nadal można składać wnioski o przyznanie świadczenia 40+

24 Sierpnia 2022

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami świadczenie za pomoc przysługuje przez 120 dni, przy czym okres ten liczony jest od dnia przybycia obywatel Ukrainy na terytorium Polski.

Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych wypadkach.
Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

1. posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);
2. posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
3. ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
4. jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
5. samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci; 6) jest małoletnim, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nim, oraz małoletniemu obywatelowi Ukrainy, który przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przed przybyciem był umieszczony w pieczy zastępczej..

Świadczenie, o którym mowa wyżej wymienione:

1) w pkt 1 i 2 - przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób;
2) w pkt 4 - przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci;
3) w pkt 5 - przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;
4) w pkt 6 - przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.

W drodze nowelizacji ustawy uregulowano termin na złożenie wniosku obejmujący okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie nowelizacji, czyli do 30.06.2022 r. Wniosek za ten okres składa się w terminie do 31 lipca 2022 r.

Pozostałe wnioski składane po 1 lipca br., należy bezwzględnie złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Wnioski złożone z uchybieniem tych terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

Podobne wiadomości:

do góry