• język migowy
 • BIP
 • EU

Nieodpłatna pomoc prawna

22 Stycznia 2016

Zgodnie z zapisami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, za wdrożenie i realizację systemu pomocy prawnej odpowiadają na terenie całego kraju starostwa powiatowe, które we współpracy z poszczególnymi gminami wyznaczają punkty udzielania nieodpłatnych porad prawnych.
Na terenie naszego powiatu takich punktów jest pięć, w tym jeden z nich w Knurowie, działający na mocy porozumienia pomiędzy Powiatem Gliwickim a Gminą Knurów. W ramach tego porozumienia, Gmina udostępniła dyżurującym prawnikom lokal, znajdujący się na parterze budynku przy ul. Szpitalnej 8 w Knurowie, czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9.00 do 13.00, a w piątek od  godz. 9.30 – 13.30.

Warto wiedzieć, komu przysługuje prawo do uzyskania darmowej porady prawnej. W myśl w/w ustawy nieodpłatna pomoc prawna przysługuje wyłącznie osobom, spełniającym jedno z poniższych kryteriów:

 • nie ukończyły 26 lat,
 • ukończyły 65 lat,
 • posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • posiadają ważną legitymację weterana,
 • zaświadczenie o statusie kombatanta lub ofiary represji okresu wojennego i okresu powojennego,
 • korzystają ze świadczeń pomocy społecznej od co najmniej 12 miesięcy i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły stratę w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje sprawy z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego oraz prawa pracy, natomiast nie dotyczy spraw podatkowych związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Osoba, uprawniona do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:  

 • uzyska informację o obowiązującym stanie prawnym,
 • otrzyma wskazówki co do sposobu rozwiązania problemu prawnego
 • zostanie jej udzielona pomoc w sporządzeniu projektu pisma procesowego, a także m.in. wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych, ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo- administracyjnym.  

         

     

do góry