• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Ponad 40 tysięcy złotych dofinansowania na zakup (..)

Ponad 40 tysięcy złotych dofinansowania na zakup podręczników

24 Września 2012

Wyprawka szkolna

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Knurów Nr 93/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, Miejski Zespół Jednostek Oświatowych w Knurowie po raz 10 realizuje w imieniu Gminy Knurów program pn. "Wyprawka szkolna", którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników.

Kontynuacja realizowanego od wielu lat Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” w znacznym stopniu pomaga wyrównywać dysproporcje dotyczące dostępu uczniów do podręczników, dlatego korzystając z doświadczeń lat ubiegłych w realizacji programów wyrównujących warunki edukacji szkolnej w 2012 roku również został przygotowany ww. program.


Beneficjenci programu :

W roku szkolnym 2012/2013 pomoc skierowana jest do trzech grup wiekowych :

 1. najmłodszych uczestników edukacji szkolnej – uczniów z klas I-III szkoły podstawowej;
 2. uczniów, którzy w roku szkolnym 2012/2013 rozpoczną naukę według nowej podstawy programowej, tj. kształcenie ogólne na poziomie klasy IV szkoły podstawowej;
 3. klasy I szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum.

Po raz kolejny pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2012/2013 objęto uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, u których niepełnosprawność potwierdzona powyższym orzeczeniem, wynika z wady wzroku, wady słuchu lub z upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim oraz w przypadku, gdy wchodzą one w skład niepełnosprawności sprzężonych.

Z pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników mogą skorzystać uczniowie, którzy w roku szkolnym 2012/2013 rozpoczną naukę :

 1. w klasach pierwszych szkoły podstawowej pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), t.j. dochód nie przekracza kwoty 504,00 zł netto na osobę w rodzinie;
 2. w klasach drugiej, trzeciej i czwartej szkoły podstawowej oraz w klasach pierwszych szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącym i technikum ) pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późniejszymi zmianami), t.j. dochód nie przekracza kwoty 351,00 zł netto na osobę w rodzinie;
 3. w klasach drugiej, trzeciej i czwartej szkoły podstawowej oraz w klasach pierwszych szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącym i technikum), pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń;
 4. uczniowie :
 • słabowidzący,
 • niesłyszący,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 • uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników następuje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wysokość pomocy :

 

Wysokość pomocy nie może przekroczyć kwot :

 1. 180,00 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
 2. 210,00 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej,
 3. 325,00 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum,
 4. 352,00 zł dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 

Zwrotu kosztów zakupu dokonuje Dyrektor szkoły, po przedłożeniu dowodu zakupu podręczników.

 

<strong >Sposób realizacji i finansowania programu :

Organem koordynującym program jest Minister Edukacji Narodowej. Koordynatorem programu na szczeblu wojewódzkim jest Wojewoda, realizujący zadanie przez Kuratora Oświaty. Wojewoda przekazuje dotacje gminom, zgodnie z zasadą : liczba uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy w poszczególnych rocznikach x odpowiednio 180,00 zł, 210,00 zł, 325,00 zł lub 352,00 zł.

 

W roku 2012 do pomocy w formie zakupu podręczników zgłoszonych zostało 196 uczniów (dot. kwoty 42 662,00 zł).

Dla przykładu w 2010 r. zgłoszonych było 112 uczniów, a w 2011 r. 126 uczniów.

 

W m-cu wrześniu br. Gmina otrzymała I transzę dotacji w wysokości 30.788,00 zł. 25 września 2012 r. dokonane zostaną zwroty rodzicom kosztów zakupu podręczników, których dowody wpłaty zostały dostarczone do 19 września br. Kolejne wypłaty następować będą niezwłocznie po otrzymaniu dowodów zakupu podręczników.

Zgodnie z harmonogramem realizacji programu ostateczny termin zwrotu rodzicom kosztu zakupu podręczników musi nastąpić do 15 listopada 2012 r. Rozliczenie dotacji i tym samym podsumowanie realizacji Rządowego programu powinno nastąpić do 30 listopada 2012 r.

Dodatkowych informacji udziela p. Barbara Telinga z Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie pod numerem telefonu: 32 235 27 02

do góry