• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja Rady Miasta Knurów

16 Listopada 2016

W dniu dzisiejszym tj. w środę 16 listopada br. radni spotkają się na kolejnej sesji Rady Miasta Knurów. Tradycyjnie, miejscem obrad będzie sala sesyjna knurowskiego Ratusza przy ul. Niepodległości 7. Początek sesji zaplanowany jest na godz.15.00.

Zgodnie z porządkiem obrad, oprócz stałych punktów takich jak interpelacje i odpowiedzi na interpelacje, czy też sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności pomiędzy sesjami, przewiduje się podjęcie 23 uchwał. Część z nich dotyczy wprowadzenia zmian w tegorocznym budżecie miasta i ma charakter porządkowy, umożliwiający dokonanie przesunięć w zakresie wydatków i dochodów zaplanowanych przez Urząd Miasta oraz jednostki organizacyjne gminy.

Wśród pozostałych kwestii, radni podejmą m.in. decyzję dot. wysokości podatku od nieruchomości na terenie Gminy Knurów obowiązującej w przyszłym roku. Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, przewiduje się utrzymanie stawek tegorocznych, za wyjątkiem 4 przypadków, w których planuje się obniżenie stawki. Sytuacja ta dotyczy opodatkowania budynków i ich części związanych z obrotem materiałem siewnym oraz udzielaniem świadczeń zdrowotnych, gruntów pod jezioram, sztucznymi zbiornikami i  wodami stojącymi, oraz gruntów niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji.

Radni głosować będą także nad uchwałą w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, która to uchwała stanowi formalną podstawę do uruchomienia konkursów dotacyjnych, za pomocą których miasto wspiera działalność organizacji pozarządowych, klubów i stowarzyszeń.

W porządku obrad znalazła się także uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta porozumienia z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie  przejęcia przez Gminę utrzymania wysepki na rondzie im. Rotmistrza Pileckiego (rondo przy ul.Dworcowej przy zjeździe z autostrady A1). Podpisanie tego porozumienia otwiera drogę do przejęcia przez miasto spraw związanych z bieżącym utrzymaniem i poprawą estetyki ronda m.in. poprzez wykonanie nasadzeń ozdobną zielenią oraz wykonanie tabliczki informacyjnej z imieniem patrona.

Rada rozpatrzy także projekt uchwały w sprawie przyjęcia ważego dokumentu z obszaru polityki społecznej miasta, jakim jest sporządzona na zlecenie MOPS Knurów Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Knurów na lata 2016-2020, a także pakiet 3 uchwał związanych ze zmianami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zmiany te polegają na doprecyzowaniu szczegółowych warunków oraz zasad zabudowy i zagospodarowania działek w rejonie ul.Przemysłowej, wprowadzeniu zapisów umożliwiających dalszą rozbudowę gminnego zaplecza sportowego przy ul. Alei Lipowej, jak również uwzględnieniu wniosów i uwag złożonych przez właścicieli i użytkowników działek położonych w rejonie ulic 1-go Maja, Jęczmiennej i Wolności.

Wśród spraw porządkowych, dotyczących funkcjonowania samej Rady, znalazła sie także uchwała poświęcona wynikom czynności kontrolnych podjętych przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta, które dotyczyły ustalenia faktycznego miejsca zamieszkania radnego Marka Sanecznika w dniu wyborów samorządowych w 2014 roku. Wynikiem tej kontroli, a co za tym idzie kwestii legalności sprawowania mandatu radnego, jest projekt uchwały w sprawie  stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Marka Sanecznika.

 

Pełny program sesji znajduje się tutaj.

 

udostępnij
do góry