• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja Rady Miasta

15 Kwietnia 2014

Zgodnie z hamonogramem pracy Rady Miasta Knurów na 2014 rok, w dniu jutrzejszym tj.w środę 16 kwietnia br. odbędzie się kolejna sesja, podczas której radni obradować będą nad projektami uchwał. Sesja będzie miała charakter zwyczajny, a więc w porządku obrad oprócz projektów samych uchwał znajdą się  jeszcze punkty dotyczące  interpelacji, odpowiedzi na interpelacje czy też sprawozdanie Prezydenta Miasta Knurów z działalności pomiędzy sesjami oraz sprawy różne.

Pośród 16 przygotowanych i zgłoszonych na jutrzejszą sesję uchwał, na uwagę zwraca projekt dot. wyrażenia zgody na zaciągnięcie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczki na sfinansowanie II etapu modernizacji Miejskiego Gminazjum nr 3 w Knurowie w wysokości 1 miliona 117 tysięcy złotych. Pieniądze wydatkowane będą na wymianę stolarki okiennej i instalacji centralnego ogrzewania. Podobna uchwała dotyczy zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW na pokrycie części kosztów związanych z zakupem i montażem instalacji grzewczej (pompy ciepła) w hali sportowej MOSiR w Szczygłowicach, wykorzystującej ciepło odpadowe z pobliskiej wentylatorowni  KWK Knurów-Szczygłowice. W tym wypadku kwota pożyczki wyniesie 480 tys. złotych.

Radni rozpatrzą też projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych placówek wychowania przedszkolnego działających w naszym mieście. Dotacja udzielana będzie w wysokości 75% kosztów jednostkowych ponoszonych w publicznych przedszkolach przez Gminę Knurów z tyt. prowadzenia zajęć i sprawowania opieki nad dzieckiem w ramach tzw. podstawy programowej (pierwsze 5 godzin). W przypadku innych form wychowania przedszkolnego, dotacja ta wyniesie 40% kosztów ponoszonych w przedszkolach publicznych. Zgodnie ze stanem faktycznym, w chwili obecnej cztery pomioty niepubliczne będą mogły ubiegać się o przyznanie dotacji, oczywiście po spełnieniu wymogów dostępowych. Łączna kwota środków zabezpieczonych w budżecie miasta na ten cel wynosi 1 milion 200 tys. złotych.

Kolejnym punktem obrad jest uchwała w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów. Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  proponuje się obniżenie wysokości odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową. Do tej pory rodzice płacili stawkę w wysokości 1,50 zł za każdą faktyczną godzinę przebywania dziecka w przedszkolu. Po nowelizacji odpłatność ta będzie wynosić 1 zł. W zamian za obniżenie opłat ustawodawca deklaruje przyznanie samorządom dotacji, która ma na celu wyrównanie powstałej różnicy. Przykładowo, w roku bieżącym rekompensata ta w przeliczeniu  na jedno dziecko wynosi 1.207,97 zł/rok .

W porządku sesji nie zabraknie też pakietu uchwał dotyczących bieżących zmian i przesunięć w dochodach i wydatkach w budżecie miasta na rok 2014.

Ostatnim punktem w głosowaniu nad uchwałami będzie wybór laureatów najważniejszej nagrody w mieście, jakim jest ,,Laur Knurowa". O nagrodę w kategorii osób fizycznych oraz innych podmiotów ubiega się w tym roku po dwóch kandydatów. W głosowaniu tajnym radni zdecydują o tym, kto otrzyma to zaszczytne wyróżnienie.

Projekty wszystkich uchwał znajdują się tutaj.

udostępnij
do góry