• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja absolutoryjna

28 Czerwca 2016

W dniu jutrzejszym tj. w środę 29 czerwca br. radni spotkają się na ostatniej przed przerwą wakacyjną sesji Rady Miasta Knurów. Tradycyjnie, miejscem obrad będzie sala sesyjna knurowskiego Ratusza przy ul. Niepodległości 7. Początek sesji zaplanowany jest na godz.15.00.

Zgodnie z porządkiem obrad, oprócz stałych punktów takich jak interpelacje i odpowiedzi na interpelacje, czy też sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności pomiędzy sesjami, przewiduje się rozpatrzenie projektów 25 uchwał. Do naważniejszych należeć będzie uchwała w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2015. Przed przystąpieniem do głosowania radni wysłuchają wyjaśnień Prezydenta, który omówi stan finansów publicznych za rok ubiegły oraz zapoznają się z opinią Komisji Rewizyjnej oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej- organów nadzorczych nad wykonanie budżetu miasta.

Pozostałe uchwały odnoszą się do takich kwestii jak: wprowadzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Przemysłowej oraz ulic Rakoniewskiego, Wilsona i Szpitalnej, czy też nadanie nazwy nowemu rondu w rejonie ul.Szpitalnej i 26-go Stycznia. W tym ostatnim przypadku pojawiły się dwie propozycje, zgłoszone przez radnych na podst. inicjatywy uchwałodawczej. Część radnych wniosła o nadanie nazwy ,,Cztery Pory Roku", mając na uwadze sąsiedztwo osiedla domów jednorodzinnych o tej samej nazwię, natomiast trzech radnych zaproponowało, aby niedawno wybudowane rondo nosiło imię Rotmistrza Witolda Pileckiego. O ostatecznym wyniku zadecyduje jutrzejsze głosowanie.

Z pośród innych uchwał warto zwrócić uwagę na projekt uchwały- apelu do władz administracji państwowej oraz władz wojewódzkich w sprawie podjęcia działań systemowych, mających pomóc samorządom w walce z zanieczyszczeniem powietrza, wywołanym efektem niskiej emisji, czy też uchwałę w sprawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, który z powodu luk prawnych zakwestionował  kwietniową uchwałę Rady Miasta w sprawie przyjęcia Programu nad zwierzętami bezdomnymi.

Osobną grupę uchwał stanowią zmiany w tegorocznym budżecie miasta o charakterze porządkowym, dotyczące przesunięć w zaplanowanych wydatkach i dochodach w związku z bieżącą gospodarką finansową Gminy oraz projekty mające na celu wprowadzenie do katalogu wydatków inwestycyjnych kwot niezbędnych na wykonanie w roku bieżącym dokumentacji projektowej pod zadania, planowane do realizacji przez Gminę w latach następnych. Wśród nich znajdują się takie inwestycje jak: budowa w systemie bliźniaczym zespołu 22 budynków mieszkalnych w rej. ulicy Jęczmiennej, budowa drogi wewnątrzosiedlowej w rej. ul.Mieszka I, przebudowa ulic Puszkina, Wita Stwosza, Dywizji Kościuszkowskiej, Piłsudczyków, Łokietka, Ogrodowej, Ogana, czy też przebudowa siedziby MOPS Knurów przy ul.Koziełka na potrzeby związane z dostosowaniem parteru budynku do nowych potrzeb, związanych ze zmianami organizacyjnymi i obsługą rządowego programu 500 plus.

Pełny program sesji znajduje się tutaj.

do góry