• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Własność w miejsce użytkowania wieczystego

Własność w miejsce użytkowania wieczystego

3 Stycznia 2019

Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Oznacza to, że każdy użytkownik wieczysty gruntów gminnych lub Skarbu Państwa, o ile na koniec ubiegłego roku posiadał takie prawo, stał się właścicielem tychże gruntów. Przekształcenie następuje z mocy ustawy i jest odpłatne.

Wysokość opłaty przekształceniowej określona zostanie w specjalnym zaświadczeniu. W przypadku użytkowników wieczystych z Knurowa, którzy posiadali grunty gminne, zaświadczenie  wydawać będzie Prezydent Miasta. Dla użytkowników gruntów Skarbu Państwa, organem właściwym do wydawania zaświadczeń będzie Starosta Powiatu Gliwickiego.  
W myśl ustawy, każdy użytkownik wieczysty otrzyma zaświadczenie z urzędu w terminie 12 miesięcy tj. do 31 grudnia 2019 roku (bez opłaty skarbowej). Jednakże, jeżeli ktoś będzie potrzebował uzyskać takie zaświadczenie szybciej, np. w związku z  zamiarem zbycia nieruchomości, może złożyć samodzielnie wniosek o wydanie zaświadczenia, które zostanie sporządzone w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku lub nawet w terminie 30 dni, w przypadku uzasadnienia potrzebą dokonania czynności cywilnoprawnej. Należy jednak pamiętać, że wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 50 złotych.

Wysokość opłaty przekształceniowej określona zostanie w zaświadczeniu i będzie równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka obowiązywała w 2018 roku.

Co do zasady, opłatę przekształceniową trzeba będzie wnosić przez okres 20 lat w formie opłaty rocznej. Jednakże właściciel gruntu (poprzednio: użytkownik wieczysty) w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty (okres 20 lat) może zgłosić na piśmie zamiar jednorazowego jej uregulowania w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). W przypadku gruntów Gminy Knurów, wniesienie opłaty jednorazowej do 3 lat po przekształceniu skutkować będzie możliwością uzyskania 60% bonifikaty, w kolejnych dwóch latach tj. w czwartym i piątym roku po przekształceniu bonifikata wyniesie 30%. Bonifikat udzielać będzie Prezydent Miasta na mocy Uchwały nr III/29/18 Rady Miasta Knurów.

Opłatę przekształceniową należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r. za kolejne lata opłatę przekształceniową należy uiszczać w terminie do 31 marca każdego roku.

 Za grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

  • mieszkalnymi jednorodzinnymi (art. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane stanowi, że pod pojęciem budynku mieszkalnego jednorodzinnego należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych, albo jednego lokalu mieszkalnego i jednego lokalu użytkowegoo powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni budynku,
  • mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne
  • nieruchomości w/w wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

 

 

 

udostępnij
do góry