• język migowy
  • BIP
  • EU

ZDALNA SZKOŁA w Gminie Knurów

21 Maja 2020

grafika unijna

Gmina Knurów realizuje projekt pn. ZDALNA SZKOŁA w Gminie Knurów, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby uczniów i nauczycieli, wynikające z obecnej sytuacji epidemiologicznej w kraju, wskutek której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach zostały zawieszone oraz wprowadzono system nauczania zdalnego. Głównym celem projektu jest objęcie wsparciem min. 37 osób, nieposiadających własnego sprzętu elektronicznego, który mógłby służyć zdalnej nauce. Gmina Knurów, dzięki zakupionym w ramach przyznanego dofinansowania komputerom przenośnym, zapewni najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom możliwość kontynuowania realizacji podstawy programowej w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19.

Szczegółowe informacje na temat przyznanego Gminie Knurów dofinansowania znajdują się na stronie: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola/2-strona-glowna/1920-lista-jst-ktorych-wnioski-zostaly-pozytywnie-ocenione

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 19 maja 2020 r. do 19 listopada 2020 r.
DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE:
99 999,90 zł

do góry