• język migowy
 • BIP
 • EU

Prezydent Miasta Knurów Adam Rams

Adam Rams

Tryb wyboru Prezydenta: 

Prezydent wybierany jest w wyborach bezpośrednich na pięcioletnią kadencję.
Prezydent Adam Rams funkcję tę sprawuje od 2002r. (V kadencja).

Dokumenty potwierdzające wybór:

Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Knurowie o wyborze na Prezydenta Miasta Knurów z dnia 20.11.2018r.

Wyciąg z protokołu Nr I/18 z sesji Rady Miasta Knurów odbytej w dniu 21.11.2018r.

Przedmiot działalności i kompetencje Prezydenta:

Prezydent jest organem wykonawczym Gminy oraz kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, samorządowego zakładu budżetowego i instytucji kultury.

Prezydent sprawuje nadzór nad całością zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy, samorządowy zakład budżetowy oraz instytucję kultury przy pomocy Zastępców, Sekretarza i Skarbnika.

Do zadań i kompetencji Prezydenta należy w szczególności:

 • przygotowywanie projektów uchwał Rady;
 • określenie sposobu wykonywania uchwał;
 • gospodarowanie mieniem komunalnym;
 • wykonywanie budżetu;
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, dyrektora samorządowego zakładu budżetowego oraz instytucji kultury;
 • kierowanie bieżącymi sprawami Gminy;
 • reprezentowanie Gminy i Urzędu oraz prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Gminy;
 • składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem i udzielanie upoważnień w tym zakresie;
 • wydawanie przepisów porządkowych w przypadkach nie cierpiących zwłoki;
 • kierowanie pracą Urzędu;
 • opracowywanie planów operacyjnych ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;
 • przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady i Zarządzeń Prezydenta;
 • udzielanie upoważnień i pełnomocnictw w sprawach należących do wyłącznej kompetencji Prezydenta, udzielanie pełnomocnictw procesowych;
 • wydawanie Zarządzeń w sprawach wykonywania zadań Urzędu i Gminy;
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 • ogłaszanie budżetu Gminy i sprawozdań z jego wykonania;
 • zatwierdzanie zakresów czynności kierowników komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie sprawowanego nadzoru;
 • pełnienie funkcji Szefa Obrony Cywilnej Gminy i sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad koordynacją i realizacją zadań obronnych.

W czasie nieobecności Prezydenta jego obowiązki pełni upoważniony Zastępca Prezydenta.

Prezydent wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta Knurów oraz miejskich jednostek organizacyjnych. Prezydent może powierzyć prowadzenie - w swoim imieniu - określonych spraw miasta Zastępcom oraz Sekretarzowi Miasta. Szczegółowy zakres zadań Prezydenta określają następujące akty prawa:

Prezydent Miasta Knurów przyjmuje mieszkańców w indywidualnych sprawach, leżących w kompetencjach władz gminy w każdy poniedziałek w godz. od 14.00 do 16:00 w budynku Urzędu Miasta przy ul. Ogana 5 (I piętro, sekretariat- pokój 103).

Kontakt

do góry