• język migowy
 • BIP
 • EU

Piotr Dudło

Podstawa zatrudnienia:

Sekretarz Miasta jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym w Urzędzie Miasta Knurów w ramach stosunku pracy na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 902) Sekretarz podlega bezpośrednio Prezydentowi Miasta.

Zatrudniony na stanowisku Sekretarza Miasta od dnia 01.12.2010 roku.

Przedmiot działalności i kompetencje:

Sekretarz Miasta zapewnia warunki prawidłowego funkcjonowania Urzędu.

Do zakresu działania Sekretarza Miasta (który w strukturze organizacyjnej Urzędu posiada symbol: SE) należy w szczególności:

 • sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji w Urzędzie;
 • organizowanie pracy Urzędu;
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego i skargowego oraz interpelacji, wniosków i zapytań radnych;
 • przygotowywanie tematyki narad Prezydenta;
 • zapewnienie terminowego i prawidłowego przygotowywania przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta, jednostki organizacyjne Gminy, zakład budżetowy, instytucję kultury materiałów na sesje Rady Miasta;
 • opracowywanie i aktualizowanie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz innych aktów wewnętrznych w zakresie organizacji Urzędu;
 • nadzór nad obsługą interesantów i załatwianiem indywidualnych spraw mieszkańców;
 • prowadzenie spraw Gminy powierzonych przez Prezydenta;
 • sprawowanie kontroli wewnętrznej w stosunku do pracowników Urzędu w zakresie prawidłowości stosowania aktów normatywnych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów wewnętrznych;
 • usprawnianie pracy Urzędu i nadzór nad doskonaleniem kadr;
 • nadzór nad kontrolą dyscypliny pracy;
 • zatwierdzanie zakresów czynności kierowników komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie powierzonego nadzoru;
 • wykonywanie innych zadań na polecenie Prezydenta Miasta.

Kontakt

 

do góry