• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Zastępcy Prezydenta Miasta

Piotr Surówka

Tryb wyboru:

Zastępcy Prezydenta są pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w Urzędzie Miasta Knurów w ramach stosunku pracy na podstawie powołania. Zgodnie z art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446) Prezydent w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swoich zastępców i określa ich liczbę.

Powołany na stanowisko I Zastępcy Prezydenta Zarządzeniem nr OR-0151/366/2006 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 28 listopada 2006 roku.

Przedmiot działalności i kompetencje:

Wykonywanie zadań powierzonych przez Prezydenta oraz nadzór nad podległymi wydziałami Urzędu Miasta, gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz Centrum Kultury. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Miasta Knurów, Zastępca Prezydenta w czasie nieobecności Prezydenta może pełnić także jego obowiązki w zakresie nadanego mu upoważnienia.

Zastępca Prezydenta Piotr Surówka (w strukturze organizacyjnej Urzędu posiadający symbol: P1), sprawuje nadzór merytoryczny nad zadaniami w sprawach:

 • oświaty, w tym szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo - wychowawczych
 • sportu i rekreacji
 • kultury
 • pomocy społecznej
 • profilaktyki i promocji zdrowia

Zastępca Prezydenta Miasta Knurów przyjmuje mieszkańców w indywidualnych sprawach, leżących w kompetencjach władz gminy w każdy poniedziałek w godz. od 14.00 do 16.00. w budynku Urzędu Miasta przy ul. Ogana 5 (I piętro, pokój 103).

Kontakt


Krystyna Kostelecka

Tryb wyboru:

Zastępcy Prezydenta są pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w Urzędzie Miasta Knurów w ramach stosunku pracy na podstawie powołania. Zgodnie z art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446) Prezydent w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swoich zastępców i określa ich liczbę.

Powołana na stanowisko II Zastępcy Prezydenta Zarządzeniem Nr 42/OR/2019 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 29 stycznia 2019 roku.

Przedmiot działalności i kompetencje:

Wykonywanie zadań powierzonych przez Prezydenta oraz nadzór nad podległymi wydziałami Urzędu Miasta i gminnymi jednostkami organizacyjnymi. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Miasta Knurów, Zastępca Prezydenta w czasie nieobecności Prezydenta może pełnić także jego obowiązki w zakresie nadanego mu upoważnienia.

Zastępca Prezydenta Krystyna Kostelecka (w strukturze organizacyjnej Urzędu posiadająca symbol: P2) sprawuje nadzór merytoryczny nad zadaniami w sprawach związanych z:

 • gospodarką komunalną, inwestycjami, restrukturyzacją i ochroną środowiska,
 • geodezją, gospodarką nieruchomościami i rolnictwem
 • urbanistyką, architekturą, rozwojem miasta i sprawami lokalowymi,
 • gospodarką lokalową

Zastępca Prezydenta Miasta Knurów przyjmuje mieszkańców w indywidualnych sprawach, leżących w kompetencjach władz gminy w każdy poniedziałek w godz. od 14.00 do 16.00. w budynku Urzędu Miasta przy ul. Ogana 5 (I piętro, pokój 103).

Kontakt

 

do góry