• język migowy
  • BIP
  • EU

Adaptacja budynku poczekalni na potrzeby Centrum Przesiadkowego FOCH w Knurowie (roboty zewnętrzne)

logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Informacja o projekcie:

Projekt adaptacji budynku na potrzeby poczekalni jest częścią przedsięwzięcia dot. budowy Centrum Przesiadkowego w rejonie przystanku FOCH w Knurowie, która jest współfinansowana ze środków RPO WSL 2014-2020 (budynek nie jest częścią wniosku aplikacyjnego w ramach RPO WSL 2014-2020, natomiast jest częścią całościowego przedsięwzięcia). Przedmiotowy projekt był więc komplementarny do nowopowstałego centrum przesiadkowego i dotyczył prac prowadzonych na zewnątrz budynku i obejmował swym zakresem następujące rodzaje robót/ zadań: 1) termomodernizację budynku, w tym: 1.1) docieplenie ścian zewnętrznych, 1.2) docieplenie dachu, 1.3) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej na stolarkę aluminiową, 2) wykonanie obróbek blacharskich dachu wraz z wymianą rynien, 3) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej, 4) roboty towarzyszące (roboty rozbiórkowe i zamurowania, montaż banerów reklamowych, naprawa pęknięć i ubytków, itp.).

Realizacja projektu przypadła na rok 2020.

Zrealizowane przedsięwzięcie miało na celu zmniejszenia emisyjności sektora transportowego w gminie, poprawę jakości środowiska naturalnego gminy, wzrostu aktywności fizycznej mieszkańców (preferowana forma transportu - rower), co korzystnie wpływa na rozwój potencjału Gminy Knurów, a tym samym również Metropolii.

Projekt realizowany był ze wsparciem Programu na Rzecz Ograniczania Niskiej Emisji Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii

Wartość projektu:

762 970,09 zł

Dofinansowanie

762 970,00 zł

Wkład własny Gminy Knurów:

0,00 zł

Dokumentacja zdjęciowa adaptacji budynku

do góry