• język migowy
  • BIP
  • EU

Absolutorium dla Prezydenta

26 Czerwca 2018

Rada Miasta Knurów udzieliła Prezydentowi Miasta Adamowi Ramsowi absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2017. Nad uchwałą absolutoryjną głosowało 18 radnych obecnych na sali.

Absolutorium to jedna z najistotniejszych form kontroli organu stanowiącego, jakim jest Rada Miasta Knurów nad organem wykonawczym, którym jest Prezydent Miasta.
Zgodnie ze Statutem, Rada Miasta podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium najpóźniej do 30 czerwca roku następującego, po roku za który ma być udzielone absolutorium bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym.

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium za 2017 rok odbyło się na ostatniej przed wakacjami sesji Rady Miasta Knurów w środę 20 czerwca br.


Przed udzieleniem absolutorium, radni wysłuchali wyjaśnień Prezydenta Miasta oraz zapoznali się z opinią Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie wykonania budżetu za ubiegły rok.

   
Warto podkreślić, że w przedłożonej opinii stwierdzono, iż konstrukcja budżetu jak i jego realizacja przebiegały prawidłowo, odzwierciedlając potrzeby miasta. Po zmianach w ciągu roku wg stanu na dzień 31.12.2017 r. budżet gminy przedstawiał się następująco:

  Plan Wykonanie
dochody

156 044 511,72 zł

157 319 344,21 zł

wydatki

184 655 558,72 zł

152 825 405,88 zł

Prezydent Miasta Adam Rams po otrzymaniu absolutorium podziękował radnym, pracownikom Urzędu Miasta oraz jednostkom organizacyjnym, a także pozostałym podmiotom i instytucjom, których praca i zaangażowanie przyczyniły się do osiągnięcia tego wyniku.

 

Zobacz szczegółową informację o wykonaniu budżetu za rok 2017

 

 

 

 

 

 

do góry