• język migowy
  • BIP
  • EU

Absolutorium dla Prezydenta

22 Kwietnia 2010
Absolutorium dla Prezydenta

Rada Miasta Knurów, tak jak w ubiegłych latach, jednomyślnie udzieliła Prezydentowi Miasta Adamowi Ramsowi absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2009.

Absolutorium to jedna z najistotniejszych form kontroli organu stanowiącego, jakim jest Rada Miasta Knurów nad organem wykonawczym, którym jest Prezydent Miasta.
Zgodnie ze Statutem, Rada Miasta podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium najpóźniej do 30 kwietnia roku następującego, po roku za który ma być udzielone absolutorium bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym.Głosowanie nad udzieleniem absolutorium za 2009 rok odbyło się na ostatniej sesji Rady Miasta Knurów w środę 21 kwietnia br.


Przed udzieleniem absolutorium, radni wysłuchali wyjaśnień Prezydenta Miasta oraz zapoznali się z opinią Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie wykonania budżetu za rok 2009.
Warto podkreślić, że w przedłożonej opinii stwierdzono, iż konstrukcja budżetu jak i jego realizacja przebiegały prawidłowo, odzwierciedlając potrzeby miasta. Po zmianach w ciągu roku wg stanu na dzień 31.12.2009r. budżet gminy przedstawiał się następująco:

Plan Wykonanie
dochody 103 681 211,14 zł  81 620 204,09 zł
wydatki 110 717 081,14 zł  81 728 927,70 zł


W 2009 roku wynik budżetu jest ujemny i wynosi 108 723,61 zł.

Mając na uwadze przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Knurów za rok 2009, wszyscy radni ( 18 osób obecnych na sali ) głosowali za udzieleniem absolutorium.
Prezydent Miasta Adam Rams po otrzymaniu absolutorium podziękował radnym, pracownikom Urzędu Miasta oraz jednostkom organizacyjnym, a także pozostałym podmiotom i instytucjom, których praca i zaangażowanie przyczyniły się do osiągnięcia tego wyniku.

udostępnij
do góry