• język migowy
  • BIP
  • EU

Absolutorium dla Prezydenta.

25 Czerwca 2013

Na ostatniej przed wakacjami sesji, Rada Miasta Knurów jednogłosnie udzieliła Prezydentowi Miasta Adamowi Ramsowi absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2012. Nad uchwałą absolutoryjną głosowało 18 radnych obecnych na sali. 

Absolutorium to jedna z najistotniejszych form kontroli organu stanowiącego, jakim jest Rada Miasta Knurów nad organem wykonawczym, którym jest Prezydent Miasta.
Zgodnie ze Statutem, Rada Miasta podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium najpóźniej do 30 czerwca roku następującego, po roku za który ma być udzielone absolutorium bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym.

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium za 2012 rok odbyło się na ostatniej sesji Rady Miasta Knurów w środę 19 czerwca br.


Przed udzieleniem absolutorium, radni wysłuchali wyjaśnień Prezydenta Miasta oraz zapoznali się z opinią Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie wykonania budżetu za ubiegły rok.
Warto podkreślić, że w przedłożonej opinii stwierdzono, iż konstrukcja budżetu jak i jego realizacja przebiegały prawidłowo, odzwierciedlając potrzeby miasta. Po zmianach w ciągu roku wg stanu na dzień 31.12.2012r. budżet gminy przedstawiał się następująco:

  Plan Wykonanie
dochody

100 827 683,87 zł

 96 040 760,20 zł

wydatki

110 894 587,87 zł

 98 204 576,15 zł

Prezydent Miasta Adam Rams po otrzymaniu absolutorium podziękował radnym, pracownikom Urzędu Miasta oraz jednostkom organizacyjnym, a także pozostałym podmiotom i instytucjom, których praca i zaangażowanie przyczyniły się do osiągnięcia tego wyniku.

do góry