• język migowy
  • BIP
  • EU

Absolutorium dla Prezydenta

30 Czerwca 2016

Rada Miasta Knurów udzieliła Prezydentowi Miasta Adamowi Ramsowi absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2015. Nad uchwałą absolutoryjną głosowało 19 radnych obecnych na sali, z czego ,,za"  było 17 radnych,  przy 2 głosach przeciwnych. 

Absolutorium to jedna z najistotniejszych form kontroli organu stanowiącego, jakim jest Rada Miasta Knurów nad organem wykonawczym, którym jest Prezydent Miasta.
Zgodnie ze Statutem, Rada Miasta podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium najpóźniej do 30 czerwca roku następującego, po roku za który ma być udzielone absolutorium bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym.

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium za 2015 rok odbyło się na ostatniej sesji Rady Miasta Knurów w środę 29 czerwca br.


Przed udzieleniem absolutorium, radni wysłuchali wyjaśnień Prezydenta Miasta oraz zapoznali się z opinią Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie wykonania budżetu za ubiegły rok.
Warto podkreślić, że w przedłożonej opinii stwierdzono, iż konstrukcja budżetu jak i jego realizacja przebiegały prawidłowo, odzwierciedlając potrzeby miasta. Po zmianach w ciągu roku wg stanu na dzień 31.12.2015 r. budżet gminy przedstawiał się następująco:

  Plan Wykonanie
dochody

123 057 242,15 zł

 118 170 230,91 zł

wydatki

139 675 848,15 zł

113 026 992,49 zł

Prezydent Miasta Adam Rams po otrzymaniu absolutorium podziękował radnym, pracownikom Urzędu Miasta oraz jednostkom organizacyjnym, a także pozostałym podmiotom i instytucjom, których praca i zaangażowanie przyczyniły się do osiągnięcia tego wyniku.

 

Zobacz szczegółową informację o wykonaniu budżetu za rok 2015

  

udostępnij
do góry