• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Gospodarka niskoemisyjna przedmiotem konsultacji (..)

Gospodarka niskoemisyjna przedmiotem konsultacji społecznych

12 Listopada 2015

Wychodząc naprzeciwko trendom zmierzającym do redukcji emisji gazów cieplarnianych, a przede wszystkim w trosce o środowisko naturalne, Miasto Knurów przystąpiło do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN).

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym na lata 2015-2020, obejmującym swoim zakresem obszar terytorialny gminy. W dokumencie tym zawarto charakterystykę stanu istniejącego, identyfikację obszarów problemowych, analizę scenariuszy rozwiązań dla wyznaczonych kierunków działań, które przyczynią się do realizacji celów określonych na różnych szczeblach administracyjnych. Na płaszczyźnie regionalnej, działania przewidziane w PGN zmierzać powinny do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych. W ujęciu lokalnym zadaniem Planu będzie natomiast uporządkowanie i organizacja działań inwestycyjnych, które pozwolą osiągnąć zamierzony cel wyrażający się ograniczeniem zużycia energii i redukcją emisji dwutlenku węgla; np. poprzez realizację projektów termomodernizacyjnych, likwidację źródeł niskiej emisji, upowszechnianie w obiektach użyteczności publicznej technologii opartej na odnawialnych źródłach energii.

Aktualnie, zgodnie z przyjętym scenariuszem działań, dokument został wyłożony do publicznego wglądu, celem umożliwienia społeczności lokalnej wniesienia ewentualnych uwag i wniosków. Na Państwa opinie czekamy do dnia 1 grudnia 2015 r.

Uwagi i opinie składać można w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Knurów w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska lub też za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem.

Przejdź do Planu Gospodarki Niskoemisyjnejdo góry