• język migowy
  • BIP
  • EU

Konsultacje społeczne

30 Maja 2014

Konsultacje zaplanowane na dzień 4 czerwca br. na godz. 15.00 będą miały charakter otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu Gminy Knurów.

Podczas spotkania będzie można zgłaszać opinie i uwagi do projektu uchwały Rady Miasta Knurów w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w zakresie dożywiania w formie pomocy rzeczowej w postaci posiłku albo pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Zgodnie z intencją uchwały, Gmina Knurów zamierza podwyższyć limit kwoty dochodu przypadającego na członka rodziny, uprawniający dziecko do otrzymania bezpłatnego obiadu na terenie szkoły. Zamiast dotychczasowej kwoty bazowej 456 zł na osobę, obowiązywać będzie stawka w wysokości 684 zł co oznacza, że zwiększy się ilość rodzin, które będą mogły skorzystać z tej formy wsparcia.

W przypadku uzyskania pozytywnej opinii, Prezydent Knurowa skieruje uchwałę pod obrady Rady Miasta na najbliższej sesji, zaplanowanej na dzień 11 czerwca br. Podjęcie uchwały przez Radę Miasta upoważni Gminę do wystąpienia do Wojewody Śląskiego o dotację na pokrycie 80% kosztów realizacji tego zadania.

ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały znajduje się tutaj.

udostępnij
do góry