• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

31 Marca 2020

Z uwagi na obostrzenia i zakazy związane z pandemią koronawirusa w Polsce, najbliższe konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi, zamiast w budynku Ratusza Miejskiego, odbędą się w zdalnej formie.

Na podstawie Zarządzenia Nr 95/BWP/2020 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 25.03.2020 r.konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu Gminy Knurów odbędą się  w formie forum dyskusyjnego z użyciem oficjalnej strony Urzędu Miasta Knurów na portalu facebook o nazwie ,,Knurów - zawsze po drodze” .

Zarządzony termin konsultacji przypada na okres od 1 kwietnia 2020r.  od godziny 10.00 do 8 kwietnia 2020r. do godziny 10.00.

 Przedmiotem konsultacji będzie projekt uchwały Rady Miasta Knurów w sprawie wprowadzenia zmiany w statucie żłobka miejskiiego, w celu zwolnienia rodziców z obowiązku ponoszenia opłaty w czasie zamknięcia placówki z powodu koronawirusa. W trakcie konsultacji organizacje pozarządowe mogą zgłaszać opinie i uwagi do ww projektu uchwały w formie komentarzy pod postem umieszczonym na portalu facebook.  

Założenia przyjęte w projekcie uchwały związane są z sytuacją epidemiologiczną w kraju występującą w związku z chorobą zakaźną COVID-19, która spowodowała konieczność wprowadzenia przerwy w funkcjonowaniu Miejskiego Żłobka „Kraina Maluszka” w Knurowie. Dotychczas ustalone zasady ustalania opłaty za pobyt dziecka w żłobku nie przewidywały możliwości zwolnienia z opłaty za okres, w którym nie jest możliwe sprawowanie opieki nad dziećmi przez żłobek w trakcie przerwy w jego funkcjonowaniu, wprowadzonej wskutek takich okoliczności jak stan epidemii.
W związku z powyższym, aby umożliwić zwrot opłaty wnoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku, należy uzupełnić Statut Miejskiego  Żłobka „Kraina Maluszka” w Knurowie o postanowienia wprowadzające tego rodzaju zwolnienie od obowiązku pobierania opłaty.

Uchwała wejdzie w życie w przypadku jej podjęcia przez Radę Miasta Knurów po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 12 marca 2020 r.

Takiemu rozwiązaniu nie stoją na przeszkodzie zasady demokratycznego państwa prawa: przepisy, które mają wejść w życie z mocą wsteczną są przepisami in favorem – są korzystnym rozwiązaniem dla rodziców, umożliwiającym nie wnoszenie opłaty od dnia faktycznej przerwy w pracy żłobka, przez co stanowią uzasadniony wyjątek od ogólnej zasady nie działania prawa wstecz.

Stanowisko przyjęte podczas konsultacji, przedstawione zostanie Prezydentowi Miasta w formie opinii.

TUTAJ  dostępna jest pełna treść ogłoszenia o konsultacjach wraz z projektem uchwały.

do góry