• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

28 Października 2015

Program współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 będzie przedmiotem konsultacji przeprowadzonych z udziałem stowarzyszeń i podmiotów z naszego miasta.

 Spotkanie odbędzie się we wtorek 3 listopada br. w Ratuszu Miejskim o godz. 15.00.

Konsultacje będą miały formę otwartego spotkania z przedstawicielami sektora pozarządowego i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Knurowa. Podczas spotkania będzie można zgłaszać uwagi i opinie do projektu uchwały Rady Miasta Knurów w sprawie powyższego programów. Wyniki konsultacji wraz z propozycjami ewentualnych zmian przedstawione zostaną Prezydentowi Miasta do dnia 10 listopada br.

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, gminy opracowują i przyjmują do realizacji roczne programy, w których określają obszary tematyczne oraz planowany zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi. Współpraca ta przejawia się przede wszystkim w powierzaniu organizacjom pozarządowym w drodze otwartych konkursów części zadań własnych gminy wraz z przekazaniem odpowiednich środków finansowych z budżetu miasta na ten cel. Udzielane przez miasto dotacje wspierają działania NGO'sów głównie w zakresie polityki społecznej, organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych, sportowych i turystycznych. W ramach programu gmina określa także zasady wspierania i popularyzacji idei wolontariatu, współdziałania w ramach inicjatyw lokalnych, czy też konsultowania ze środowiskiem organizacji pozarządowych aktów prawa miejscowego.

do góry