• język migowy
  • BIP
  • EU

Laury Knurowa 2020 przyznane

20 Maja 2020

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie w kategorii instytucje, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne oraz ks. dr Piotr Larysz w kategorii osób indywidualnych, zostali tegorocznymi laureatami najważniejszego miejskiego wyróżnienia, jakim jest Laur Knurowa.

Decyzja o przyznaniu tych zaszczytnych wyróżnień została podjęta przez Radę Miasta Knurów podczas dzisiejszej sesji.

 

Ks. dr Piotr Larysz pochodzi z Rybnika, jednak ostatnie lata życia poświęcił dla Miasta Knurów.

Studia na Uniwersytecie Śląskim rozpoczął w 2001 roku jednocześnie wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, gdzie czynnie zaangażował się w ruch harcerski kontynuując tradycje rodzinne. Od 2008 roku pełni funkcję duszpasterza harcerzy archidiecezji katowickiej zaś od 2010 roku kapelana Śląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego, na terenie całego województwa śląskiego w stopniu instruktorskim harcmistrza.

Jest autorem 2 książek m.in. o służbie wojskowej kleryków Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, która została wydana w 2008 roku a także o działalności konspiracyjnej ks. Jana Gdaka w Tajnym Harcerstwie Krajowym, która ukazała się drukiem w 2010 roku. Obecnie ks. Piotr jest w trakcie przygotowania 3 swojej książki wraz z Centralnym Zarządem Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Krakowie. W 2009 roku odwiedził misję w dalekiej Brazylii opisując ją po raz pierwszy jako polski duchowny m.in. na łamach czasopisma „Misyjne Drogi”. W opisie tym wyróżnił pracę misyjną obecnego bp. diecezji Ze-Doca Jana Kota wywodzącego się ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów.

W 2013 roku zgodnie z dekretem wydanym przez ks. Abp. Wiktora Skworca rozpoczął swoją posługę duszpasterską w parafii MB Częstochowskiej w Knurowie, nie będąc wikariuszem, ale pełniąc funkcję rezydenta, katechety stałego archidiecezji katowickiej. Stał się jednocześnie prefektem Zespołu Szkół im. I. Paderewskiego w Knurowie katechizując młodzież w budynku Technikum nr 1 przy ul. Szpitalnej. W latach 2014 – 2016 został powołany do Sztabu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, jednocześnie został koordynatorem ŚDM na terenie Gminy Knurów, powiatu gliwickiego i archidiecezji katowickiej. W 2018 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Teologicznym UŚ w Katowicach.

 

Tegoroczny Laur Knurowa trafi też do Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie.

Działalność Zespołu Szkół Zawodowych na przestrzeni ostatnich dziesięcioletni, a w szczególności ostatniej dekady stanowi świadectwo pracy i pasji jaką jest edukacja i wychowywanie młodzieży, w duchu rozwijania wrażliwości społecznej i moralnej. Oferta szkoły odpowiada na potrzeby rynku pracy, czego dowodem są m.in. absolwenci, którzy uzyskali zatrudnienie na kopalni „Ruch Knurów-Szczygłowice”, jak i u innych pracodawców. Udział w różnego rodzaju przedsięwzięcia, sukcesy uczniów oraz aktywność społeczna to owoc nowoczesnych metod nauczania zawodowego, jak i ogólnokształcącego, rozwijającego szacunek do wiedzy, rozwoju oraz praktycznego zastosowania zdobytych umiejętności.

Warto podkreślić, że uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie rozsławiają miasto na terenie kraju i poza jego granicami praktycznie we wszystkich dziedzinach życia – w sporcie, kulturze, medycynie, duchowieństwie, gospodarce, samorządzie i w wielu innych dziedzinach życia–m.in. jako reprezentanci Polski w różnych dyscyplinach sportowych, jako misjonarze, ratownicy medyczni, społecznicy, pracownicy samorządowi. Wielu z nich piastowało funkcję radnych naszego miasta.

 

Zobacz sylwetki tegorocznych laureatów:

Ks. dr Piotr Larysz

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie

 

Pełna lista osób i instytucji dotychczas nagrodzonych Laurem Knurowa znajduje się tutaj.

 

Rada Miasta Knurów podczas tajnego głosowania zadecydowała jednogłośnie o przyznaniu wyróżnienia w kategorii osób fizycznych Ks. dr Piotrowi Laryszowi, natomiast w kategorii instytucje, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne, wybór Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie nastąpił w wyniku uzyskania większości głosów w stosunku 19:2 (drugim kandydatem była Mennica Górnośląska Knurów).

 

do góry