• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja Rady Miasta Knurów

19 Maja 2020

Sesja zdalna Rady Miasta Knurów

W dniu jutrzejszym odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Knurów, zgodnie z przyjętym harmonogramem na 2020 rok. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, będzie ona mieć charakter zdalny.

Przypomnijmy, że możliwość taką daje regulacja związana z tzw. tarczą antykryzysową, przyjęta przez Sejm RP. Na jej podstawie, dozwolona jest praca w trybie zdalnej sesji samorządowych organów kolegialnych. Tryb zdalny obrad może być prowadzony między innymi z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. W przypadku Rady Miasta Knurowa w grę wchodzi aplikacja eSesja, wykorzystywana już w naszym mieście od początku bieżącej kadencji do przeprowadzania transmisji z obrad on line. Zgodnie z założeniami, zdalną sesję prowadzić ma, tak jak dotychczas, Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Rzepa, który kieruje w takim przypadku  obradami zdalnie - z budynku Ratusza. Radni mają prawo zadawać pytania dotyczące treści projektów uchwał i głosować nad poszczególnymi uchwałami wykorzystując do tego celu łącza internetowe i służbowe tablety.

Radni obradować będą nad projektami 14 uchwał, spośród których największa grupa dotyczy bieżących zmian i przesunięć w budżecie miasta na rok 2020 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej, związana z gospodarką finansową miasta oraz realizowanymi inwestycjami.

Wśród projektów znajdzie się m.in. uchwała dotycząca udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu w latach 2020 – 2021 na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalnej w Knurowie”, na podstawie której pojawi się możliwość podpisania umowy między stronami, na udzielenie dotacji w kwocie 1,6 mln zł. Kwota ta stanowi wkład finansowy Gminy Knurów w kosztach modernizacji ul. Szpitalnej na odcinku skrzyżowania z ul. Kosmonautów. W miejsce dotychczasowego, niebezpiecznego i kolizyjnego skrzyżowania powstanie rondo, które nie tylko powinno rozwiązać problem bezpieczeństwa kierowców i pieszych, ale także przyczyni się do skomunikowania w jedną sieć już wybudowanej przez Gminę Knurów infrastruktury w rejonie przystanku FOCH oraz sieci ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Szpitalnej, w kierunku DK 78.

Podczas sesji radni podejmą również projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miasta opinii o zgłoszonych kandydatach na ławnika do Sodu Okręgowego w Gliwicach, w ramach wyborów uzupełniających.

Projekty wszystkich uchwał znajdują się tutaj.

 

 

do góry