• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Lokalny Program Rewitalizacji na finiszu

Lokalny Program Rewitalizacji na finiszu

24 Lipca 2017

Lokalny Program Rewitalizacji to wieloletni dokument o charakterze strategiczno-operacyjnym, zawierający plan działania gminy w sferze społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej, gospodarczej oraz środowiskowej dla tych rejonów miasta, które w wyniku diagnozy problemowej uznane zostały za obszary wymagające działań naprawczych.

Formalną podstawę do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji dała ustawa o rewitalizacji, uchwalona w październiku 2015r. oraz przyjęte w styczniu 2016r. wytyczne Zarządu Województwa Śląskiego dot. zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W oparciu o powyższe przepisy, w połowie ubiegłego roku  ruszyły z inicjatywy Urzędu Miasta prace nad opracowaniem LPR dla Gminy Knurów. W wyniku przeprowadzenia diagnozy społeczno gospodarczej miasta, po analizie czynników kryzysowych, wyznaczony został obszar rewitalizacji, obejmujący teren Starego Knurowa, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu III Kolonii. Podczas prac nad dokumentem, zapewniona była partycypacja społeczna w postaci spotkań z mieszkańcami, udziałem przedstawicieli społeczności lokalnej w warsztatach roboczych, konsultacji z organizacjami pozarządowymi  oraz zasięganiem opinii mieszkańców za pomocą ankiet badawczych.

Po zakończeniu prac, projekt dokumentu złożony został w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim, celem uzyskania pozytywnej oceny, warunkującej możliwość ubiegania się o środki unijne. Po niezbędnych konsultacjach, Lokalny Program Rewitalizacji został zaopiniowany pozytywnie, co otworzyło formalną drogę do przyjęcia go przez Radę Miasta Knurów, jako dokumentu wiążącego.

Zanim jednak to nastąpi, projekt LPR wyłożony został do publicznego wglądu w siedzibie UM Knurów przy ul. Ogana 5 (w pokoju nr. 07) - w godzinach pracy Urzędu oraz opublikowany na stronie internetowej www.knurow.pl w zakładce Rewitalizacja.

W okresie do 4 sierpnia br. można nadsyłać opinie i uwagi, jak również zgłaszać własne przedsięwzięcia rewitalizacyjne, których umieszczenie w LPR jest warunkiem formalnym ubiegania sie o środki unijne w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz Infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.

    

do góry