• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Miasto ogłosiło kolejny konkurs dotacyjny

Miasto ogłosiło kolejny konkurs dotacyjny

27 Sierpnia 2015

Miasto ogłosiło kolejny konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych. Tym razem do wydania jest 20 tys. złotych z przeznaczeniem na organizację działań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa kulturowego. W szczególności, w związku ze zbliżającą się kolejną rocznicą śmierci ks. Alojezego Koziełka, preferowane będą projekty poświęcone jego pamięci.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od 15 września 2015 r. a skończy nie później niż do 15 grudnia 2015 r. Formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Knurów do dnia 14 września 2015r.

Uprawnionymi do złożenia oferty są:

  • organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności   pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j.  Dz. U. z 2014r.  poz.1118 ),
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w w/w zakresie

Zgodnie z warunkami konkursowymi, dofinansowanie do realizowanych zadań może maksymalnie wynieść 80% kwalifikowanych kosztów. Szczegółowe kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty, warunkach umowy, zasadach kontroli i oceny są zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Treść ogłoszenia oraz formularz ofertowy dostępne są również w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Knurowie przy ulicy Ogana 5.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do końca września 2015 r.

 

ogłoszenie o konkursie
formularz ofertowy

  

Ks. Alojzy Koziełek - patron ulicy nazwanej jego imieniem, urodził się 2 lutego 1879 roku w Jaroniowie koło Baborowa (powiat głubczycki) na Opolszczyźnie. Po otrzymaniu święceń kapłańskich pełnił obowiązki wikarego w Katowicach, Pszczynie i Berlinie. 31 maja 1928 roku został proboszczem w Knurowie, zarządzając parafią pod wezwaniem św. Wawrzyńca. Dzięki staraniom Ks. A. Koziełka w odpust św. Wawrzyńca, dnia 8 sierpnia 1937 roku dokonano symbolicznego wykopu początkującego budowę nowego kościoła pod wezwaniem słowiańskich misjonarzy Świętych Cyryla i Metodego. Wybór patronów nowego kościoła nie był przypadkowy - ksiądz Alojzy z bratem Janem (również księdzem) brali w latach 1924 i 1932 czynny udział w kongresach pansłowiańskich odbywających się w czeskim Velehradzie, gdzie znajduje się grób św. Metodego.
Wybuch II wojny światowej spowodował wstrzymanie prac budowlanych, a proboszcz Ks. A. Koziełek został oDsunięty od kierowania parafią. W okresie okupacji Ks. A. Koziełek ukrywał się. Po zakończeniu II wojny światowej wraca na knurowskie probostwo i finalizuje budowę nowego kościoła, którego poświęcenie odbyło się 13 lipca 1948 roku. Zmarł w Knurowie 20 listopada 1949 roku, gdzie został pochowany na cmentarzu przy ul. 1-go Maja.
Ks. A. Koziełek jest autorem pierwszej monografii Knurowa - "Knurów i Krywałd. Kronika na tle historii Ziemi Gliwickiej". Na podstawie uchwały Rady Miasta Knurów z 11 września 1990 roku ówczesna ulica Juliana Marchlewskiego została przemianowana na ulicę Ks. Alojzego Koziełka.

 

do góry