• język migowy
 • BIP
 • EU

Nieodpłatna pomoc prawna

21 Stycznia 2020

Zgodnie z zapisami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, za wdrożenie i realizację systemu pomocy prawnej odpowiadają na terenie całego kraju starostwa powiatowe, które we współpracy z poszczególnymi gminami wyznaczają punkty udzielania nieodpłatnych porad prawnych.

Starosta Gliwicki informuje, że z dniem 2 stycznia 2020 r. na terenie naszego powiatu takich punktów jest pięć, w tym jeden z nich w Knurowie, działający na mocy porozumienia pomiędzy Powiatem Gliwickim a Gminą Knurów. W ramach tego porozumienia, Gmina udostępniła dyżurującym prawnikom lokal, znajdujący się Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, przy ul. Szpitalnej 8.

będzie można umówić się telefonicznie pod numerem telefonu 32 338 37 29 dostępnego od 2 stycznia 2020 r. oraz mailowo npp@starostwo.gliwice.pl.

Nieodpłatna pomoc  prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie, Mediacje w 2020 r.

Kto może skorzystać.

Z nieodpłatnych porad obywatelskich może skorzystać każda osoba.

Z nieodpłatnych porady prawnych, osoba uprawniona której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.
Podczas udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie przebywają wyłącznie: osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, osoba uprawniona, a także osoby, na których obecność osoba uprawniona wyraziła zgodę.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. 
Więcej informacji w zakładce pt. 
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne porady obywatelskie dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osób doświadczającym trudności w komunikowaniu sięW 2020 ROKU MEDICJA W KAŻDYM Z PUNKTÓW.

Mediacja to „dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna bezstronna osoba, za zgodą stron pomaga im poradzić sobie z konfliktem”. 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających – adwokaci /radcowie prawni / doradcy obywatelscy w punkcie.

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji – adwokaci /radcowie prawni / doradcy obywatelscy w punkcie. 

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej – adwokaci /radcowie prawni / doradcy obywatelscy w punkcie. 

4) przeprowadzenie mediacji - Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.  

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem – adwokaci /radcowie prawni / doradcy obywatelscy w punkcie. 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:  

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego; 

 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc


  NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

 • nieodpłatną mediację, lub

 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

  NIEODPŁATNE PORADY OBYWATELSKIE BĘDĄ OBEJMOWAŁY:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, 

 • podniesienie świadomości osoby uprawnionej o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. 

W razie potrzeby, sporządzany będzie wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i wspomagana jego realizacja. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje między innymi porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. W zakres poradnictwa obywatelskiego może wchodzić również nieodpłatna mediacja.

Forma zapisu.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 32 338 37 29 oraz mailowo npp@starostwo.gliwice.pl

Od 2 stycznia 2019 roku nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

•    poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

•    wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

•    sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

•    nieodpłatną mediację, lub

•    sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Od 2 stycznia 2019 roku nieodpłatne porady obywatelskie będą obejmowały:

•    działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, 

•    podniesienie świadomości osoby uprawnionej o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. 

W razie potrzeby, sporządzany będzie wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i wspomagana jego realizacja. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje między innymi porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. W zakres poradnictwa obywatelskiego może wchodzić również nieodpłatna mediacja.

 

 

do góry