• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Nowe perspektywy przed systemem transportu publicznego w (..)

Nowe perspektywy przed systemem transportu publicznego w mieście

14 Października 2015

W odpowiedzi na zmieniające się uwarunkowania transportowe Gminy Knurów oraz aby wyjść na przeciw potrzebom mieszkańców oraz przedsiębiorców, prowadzących działalność na terenie naszego miasta, Urząd przystąpił do opracowania długofalowej wizji rozwoju systemu transportowego w mieście. W tym celu zlecono opracowanie „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Knurów” firmie Collect Consulting S.A. z siedzibą w Katowicach.

Aby rzetelnie przygotować ten dokument, niezbędne jest jednak poznanie opinii i sugestii mieszkańców, dlatego też w miesiącu październiku i listopadzie zostaną przeprowadzone badania ankietowe w gospodarstwach domowych, miejscach pracy i edukacji oraz na parkingach i ulicach naszego miasta, które pozwolą na lepsze poznanie opinii mieszkańców i ich oczekiwań wobec systemu transportu publicznego.

Prosimy więc o umożliwienie przeprowadzenia ww. badania firmie Collect Consulting S.A. i udzielenie odpowiedzi na zadane pytania, gdyż dzięki temu, będą mieli Państwo realny wpływ na ostateczne treści zawarte w „Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Knurów”.

Zbiorcze wyniki badań zostaną upublicznione wyłącznie na potrzeby sporządzenia diagnozy Planu Mobilności Miejskiej, a opinie i sugestie umożliwią dostosowanie planowanych zmian do potrzeb mieszkańców.

 do pobrania: treść Ankiety

Celem opracowania „Planu  Mobilności” jest stworzenie modelu efektywnego systemu transportu publicznego na terenie Knurowa, umożliwiającego sprawne poruszanie się podróżnym z uwzględnieniem różnych środków transportu. Plan uwzględniać będzie następujące kwestie:

•    zapewnienie wszystkim mieszkańcom takich opcji transportowych, które umożliwiają dostęp do kluczowych celów podroży i usług;
•    poprawa stanu bezpieczeństwa;
•    redukcja zanieczyszczenia powietrza i hałasu, redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii;
•    poprawa wydajności i efektywności kosztowej transportu osób i towarów;
•    pozytywny wpływ na atrakcyjność i jakość środowiska miejskiego z korzyścią dla Mieszkańców, gospodarki oraz Społeczności jako całości.

                                        

    Założenia i koncepcje przedstawione w dokumencie mają przyczynić się do poprawy spójności i dostępności komunikacyjnej miasta, ze szczególnym uwzględnieniem dojazdu do miejsc pracy i nauki, stref aktywności produkcyjnej, usługowej i handlowej, obszarów rekreacyjno-sportowych oraz funkcjonowania komunikacji zbiorowej. Pan Mobilności będzie więc skoordynowany z planami zagospodarowania przestrzennego miasta przy udziale partycypacji społecznej.

do góry