• język migowy
 • BIP
 • EU

Plany budżetowe na 2017 rok

23 Grudnia 2016

Na ostatniej sesji Rady Miasta Knurów, radni przyjęli budżet na 2017 rok. W zakresie dochodów uznano kwotę: 148 056 343,00 zł, natomiast zgodnie z założeniami, wydatki na nadchodzący rok zaplanowano w wysokości: 177 480 603,00 zł.

Podczas konstruowania budżetu przyjęto jako priorytet przeznaczenie przychodów wyłącznie na cele inwestycyjne. Jak podkreślał Prezydent Miasta Adam Rams, tuż przed przyjęciem uchwały, budżet po stronie wydatków na inwestycje zawiera ponad 50 mln zł, to ponad 831 tys zł więcej w stosunku do roku 2016. Wśród najważniejszych zadań na 2017 rok należy wymienić:

 1. kontynuację budowy i modernizacji infrastruktury drogowej i transportu publicznego; m.in.
  • budowa centrów przesiadkowych w Szczygłowicach i Foch Knurów wraz z budową dróg rowerowych oraz z infrastrukturą towarzyszącą,
  • III etap przebudowy ul. Koziełka na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej oraz ul. Jęczmiennej od ul. Koziełka do ul. Wolności
  • I Etap budowy drogi dojazdowej do terenów KSSE, na odcinku  od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej
  • Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe
  • Modernizację systemu oświetlenia ulicznego  w mieście Knurów – zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego
  • Rozbudowę cmentarza przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie
 2. budowa centrów przesiadkowych w Szczygłowicach i Foch Knurów wraz z budową dróg rowerowych oraz z infrastrukturą towarzyszącą,
  III etap przebudowy ul. Koziełka na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej oraz ul. Jęczmiennej od ul. Koziełka do ul. Wolności
  I Etap budowy drogi dojazdowej do terenów KSSE, na odcinku  od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej
  Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe
  Modernizację systemu oświetlenia ulicznego  w mieście Knurów – zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego
  Rozbudowę cmentarza przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie
 3. inwestycje z zakresu ochrony środowiska i ekologii dotyczące głównie odwodnienia dla części obszarów zlewni cieku Knurówka położonych w rejonie ul. Koziełka oraz w rejonie Osiedla Wojska Polskiego I, a także odbudowa rowu Witrel  
 4. kontynuacja rozpoczętej w 2016 roku modernizacji Stadiony Miejskiego, budowa hali sportowej przy ul. Al. Lipowa 12, a także montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów
 5. kontynuacja budowy żłobka, a także  modernizacja placówek edukacyjnych wraz z przyległymi obiektami sportowymi

Oprócz inwestycji, część środków budżetowych miasta przeznaczona jest na wydatki bieżące, które są niezbędne między innymi na utrzymanie standardu istniejącej bazy majątkowej (szkoły, obiekty sportowe, kulturalne, budynki mieszkalne, drogi itp.).

W budżecie znalazły się również środki w wysokości 3 436 500 zł na sfinansowanie zadań własnych gminy zleconych organizacjom pozarządowym lub innym jednostkom spoza sektora finansów publicznych w obszarach: pomocy społecznej, kultury, działalności sportowej, profilaktyki zdrowotnej, edukacji, prowadzenia świetlic środowiskowych, ochrony środowiska.
 
Pełna treść budżetu miasta na 2017 rok dostępna jest tutaj.

do góry