• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Plany budżetowe na przyszły rok

Plany budżetowe na przyszły rok

30 Grudnia 2014

Podczas konstruowania budżetu kluczowe znaczenie miało osiągnięcie możliwie najlepszych efektów w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań własnych gminy. W założeniu przyjęto jako priorytet przeznaczenie przychodów wyłącznie na cele inwestycyjne. Jak podkreślał Prezydent Miasta Adam Rams, tuż przed przyjęciem uchwały, budżet po stronie wydatków na inwestycje zawiera ponad 35 mln zł, co stanowi przeszło 26% ogółu kosztów (szacowanych na 133 mln zł). Wsród najważniejszych zadań na 2015 rok uznano:

1. kontynuację budowy i modernizacji  infrastruktury drogowej i transportu publicznego; m.in.

  • budowa ronda w rejonie skrzyżowania ul. Szpitalnej z ul. 26 Stycznia wraz z drogą dojazdową do terenów objętych KSSE,
  • II etap przebudowy ul. Koziełka na odcinku od nr. 99 do ul. Jęczmiennej,
  • remonty dróg w rejonie osiedla Fińskie Domki (ul. Chopina, ul. Szymanowskiego, ul. Słowackiego),
  • sukcesywna budowa dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu Cztery Pory Roku,
  • przebudowa oświetlenia ulicznego na osiedlu 1000-lecia,
  • budowa centrów przesiadkowych w obrębie węzłowych przystanków komunikacji publicznej

2.rozpoczęcie działań związanych z likwidacją niskiej emisji na obszarze III Kolonii poprzez termomodernizację 21 budynków mieszkalnych wraz z wymianą pieców węglowych na kotły gazowe

3. rozpoczęcie prac projektowych nad budową zbiornika retencyjnego w celu zagospodarowania wód deszczowych i poprawienia bezpieczeństwa powodziowego w rejonie ulicy Koziełka – Wolności - Jęczmienna,

4. kontynuację modernizacji kąpieliska „Leśne Zacisze”

5. budowę żłobka w rejonie ul.Wiosennej i Gen.Ziętka

Oprócz inwestycji, warto też zwrócić uwagę na wydatki bieżące, które są niezbędne między innymi na utrzymanie standardu istniejącej bazy majątkowej (szkoły, obiekty sportowe, kulturalne, budynki mieszkalne, drogi itp.). Wśród największych pozycji znajduje się m.in. 37 mln zł na oświatę i wychowanie, czy też 12 mln zł na opiekę społeczną. W budżecie znalazły się również środki w wysokości ponad 2,5 mln zł na sfinansowanie zadań własnych gminy zleconych organizacjom pozarządowym lub innym jednostkom spoza sektora finansów publicznych w obszarach: pomocy społecznej, kultury, działalności sportowej, profilaktyki zdrowotnej, edukacji, prowadzenia świetlic środowiskowych, ochrony środowiska.

 

Pełna treść budżetu miasta na 2015 rok dostępna jest tutaj.

 

do góry