• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Radni obradowali na sesji nadzwyczajnej

Radni obradowali na sesji nadzwyczajnej

28 Października 2016

Zwołana na dzień 25 października br. nadzwyczajna sesja miała na celu zadośćuczynienie przepisom, a konkretnie art. 24 h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym, który na podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych nakłada obowiązek przedstawienia radzie gminy stosownej informacji, w terminie do 30 października każdego roku.

Jak wynika ze sprawozdania Przewodniczącego Rady Miasta Knurów, oświadczenia majątkowe za rok 2015 wszystkich radnych zostały przekazane II-giemu Urzędowi Skarbowemu w Gliwicach oraz Prezydentowi Miasta. W oświadczeniach tych nie stwierdzono uchybień.

Podobnie jak w przypadku Przewodniczącego, równiez i Prezydent Miasta przedłożył radnym sprawozdanie z czynności związanych z przekazaniem oświadczeń majątkowych członków Zarządu Miasta oraz pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych wydających decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta. Również i w tym przypadku, wszystkie osoby zobligowane przepisami cytowanej ustawy złożyły terminowo oświadczenia i wymagane dokumenty, a przeprowadzona analiza oświadczeń nie wykazała błędów merytorycznych w ich wypełnieniu.

W kolejnej części sesji radni rozpatrzyli cztery projekty uchwał, wszystkie w sprawie zmian w tegorocznym budżecie miasta i wieloletniej prognozie finansowej. Wprowadzone zmiany mają charakter porządkowy i dotyczą bieżącej gospodarki finansowej gminy.

do góry