• język migowy
  • BIP
  • EU

Radni obradowali na sesji

23 Listopada 2015

Zgodnie z kalendarzem obrad na rok 2015, w minioną środę odbyła się przedostatnia w tym roku sesja Rady Miasta Knurów. Radni obradowali nad 19 projektami uchwał, w porządku obrad nie zabrakło także stałych punktów każdej sesji, jak interpelacje, odpowiedzi na interpelacje, czy też  sprawozdanie Prezydenta Miasta z  działalności pomiędzy sesjami.
Wśród podjętych uchwał szczególnie istotna była uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. Zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, przyjęcie przez Gminę programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  stanowi podstawowy warunek uruchomienia konkursów na realizację zadań publicznych, za pomocą których Gmina w formie dotacji wspiera rozwój klubów, stowarzyszeń i organizacji społecznych. W roku bieżacym z tej formy pomocy skorzystało 45 organizacji, którym Gmina przekazała łącznie ponad 570 tys. złotych.

Radni przyjeli też projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Knurowa dotyczących budżetu Miasta Knurów. Umożliwi to wprowadzenie od przyszłego roku tzw. budżetu partycypacyjnego, w ramach którego to sami mieszkańcy będą decydować o przeznaczeniu części środków finansowych na inwestycje, które ich zdaniem są potrzebne w danej dzielnicy miasta. W obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej na uwagę zasługuje uchwała w sprawie przystąpienia przez Gminę Knurów do projektu partnerskiego Powiatu Gliwickiego pn.: „Nowy start w lepszą przyszłość”. Projekt ubiegać się będzie o wsparcie unijne, a jego celem bedzie tworzenie programów aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ożywioną dyskusję wywołała uchwała w sprawie akceptacji projektów wzorów symboli Miasta Knurowa, insygniów władzy oraz akceptacji projektu regulaminu ich używania i ceremoniału pocztu sztandarowego. Projekt ma na celu uruchomienie procedury dostosowania oficjalnych symboli miasta, takich jak herb czy flaga, do kanonów sztuki heraldycznej, do czego zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego ustawa o odznakach i mundurach. Przed głosowaniem radni wysłuchali wyjaśnień  eksperta heraldycznego, który na zlecenie Urzędu Miasta przygotował propozycje stosownych poprawek.  Zaproszony gość odpowiadał na pytania i wątpliwości radnych dotyczących przede wszystkim nowego wzoru flagi. Mniej kontrowersji wzbudził przeprojektowany herb, który generalnie nawiązuje do wersji, która obowiązywała przed II wojną światową. Przyjęta uchwała rozpoczyna żmudną procedurę administracyjną, w ramach której przed ostatecznym przyjęciem nowych insygni gmina będzie musiała jeszcze uzyskać pozytywnę opinię specjalnej komisji heraldycznej, działającej  przy ministrze  ds. administracji i cyfryzacji,  co do zgodności przedstawionych propozycji z kanonami sztuki heraldycznej.

Koniec roku to także czas na ustalenie wysokości opłaty targowej, stawek podatku od nieruchomości, czy też stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na rok 2016. Generalnie, stawki na przyszły rok utrzymane zostały na poziomie bieżącego roku, a w przypadku podatku od budynków i ich części wykorzystywanych na handel materiałem siewnym oraz budynków związanych z udzialaniem świadczeń zdrowotnych- uległy obniżeniu.

 

do góry